Polityczni darczyńcy z Lublina

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści podej­mu­je sta­ra­nia na rzecz zwięk­sze­nia jaw­no­ści życia publicz­ne­go w Lubli­nie. W stycz­niu wystą­pi­li­śmy do pre­zy­den­ta mia­sta i spół­ek miej­skich z wnio­skiem o utwo­rze­nie publicz­ne­go reje­stru umów, zawie­ra­ją­cych infor­ma­cje o tym, z kim, na co i za ile są pod­pi­sy­wa­ne przez umo­wy opła­ca­ne ze środ­ków publicznych.

W ostat­nim cza­sie zwró­ci­li­śmy się też do Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej o udzie­le­nie infor­ma­cji publicz­nej na temat osób, któ­re w 2012 roku prze­ka­zy­wa­ły daro­wi­zny pie­nięż­ne na par­tie poli­tycz­ne, repre­zen­to­wa­ne w sej­mie (PO, PiS, PSL, SLD, Ruch Pali­ko­ta i Soli­dar­na Polska).

Naj­wię­cej w ska­li kra­ju, bo ponad 8800 daro­wizn otrzy­ma­ło PSL. Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska otrzy­ma­ła ok. 4500 daro­wizn a PiS zale­d­wie 31.

Naj­więk­szym poli­tycz­nym dar­czyń­cą w Lubli­nie był Jacek Sob­czak, któ­ry prze­ka­zał 16800 zł na swo­ją par­tię. Janusz Pali­kot swo­je­mu ugru­po­wa­niu poda­ro­wał 8000 zł. Dat­ki prze­ka­zy­wa­li też samo­rzą­dow­cy, a w przy­pad­ku PSL rów­nież pra­cow­ni­cy urzę­dów i insty­tu­cji pań­stwo­wych. Nikt w Lubli­nie nie prze­ka­zał daro­wizn na rzecz Soli­dar­nej Polski.

Plat­for­ma Obywatelska

Plat­for­mę w Lubli­nie wspie­ra­li finan­so­wo przede wszyst­kim posłan­ki i samo­rzą­dow­cy, ale wpła­ty bar­dzo się róż­ni­ły. Naj­wię­cej prze­ka­zał Jacek Sob­czak (czło­nek zarzą­du woje­wódz­twa i szef PO w Lubli­nie), któ­ry wpła­cił 16800 zł. Joan­na Mucha daro­wa­ła 1800 zł, a Mag­da­le­na Gąsior-Marek 600 zł. Spo­śród rad­nych miej­skich naj­wię­cej na swo­ją par­tię prze­ka­zał Leszek Daniew­ski 1260 zł, następ­nie Woj­ciech Kra­kow­ski 1000 zł, Elż­bie­ta Mrocz­kow­ska 770 zł, Jaro­sław Paku­ła i Sta­ni­sław Pod­gór­ski po 680 zł, Beata Ste­pa­niuk 650 zł, Jan Made­jek 590 zł, Zbi­gniew Jur­kow­ski 460 zł, Mar­ta Wci­sło i Piotr Dre­her po 250 zł, Michał Kraw­czyk 190 zł, Mate­usz Zaczyń­ski 130 zł, Jacek Bed­nar­czyk 90 zł.

Ponad­to więk­sze kwo­ty daro­wa­li Jan Stroj­now­ski – zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Kon­tro­li i Audy­tu Wewnętrz­ne­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go (1200 zł), Bożen­na Wasi­lew­ska (1020 zł) Miro­sław Faty­ga – wice­dy­rek­tor Woje­wódz­kie­go Urzę­du Pra­cy (1000 zł).

Wpła­ty skła­dek człon­kow­skich nie prze­kra­cza­ły 300 zł rocz­nie od poje­dyn­czych osób. Prze­le­wem na rachu­nek par­tii opła­ci­ły je w Lubli­nie 82 osoby.

Pol­skie Stron­nic­two Ludowe

W Lubli­nie daro­wi­zny powy­żej 900 zł prze­ka­za­ło w sumie 26 osób, z cze­go co naj­mniej 24 pra­cu­ją w insty­tu­cjach pań­stwo­wych i samo­rzą­do­wych. Nie­któ­rzy wpła­ca­li co mie­siąc sta­łe kwo­ty, inni od razu po kil­ka tysię­cy. Poni­żej peł­na lista dar­czyń­ców PSL z Lublina:

Andrzej Bień­ko (dyrek­tor lubel­skie­go oddzia­łu ARiMR) 2400 zł
Hele­na Bień­ko 3015 zł,
Piotr Cio­czek – (zastęp­ca dyrek­to­ra Woje­wódz­kie­go Sane­pi­du w Lubli­nie) 2400 zł
Jan Bucz­ma – (dyrek­tor Wydzia­łu Rol­nic­twa i Ochro­ny Śro­do­wi­ska w Urzę­dzie Woje­wódz­kim) 2000 zł
Kata­rzy­na Bry­da (dyrek­tor Depar­ta­men­tu Kul­tu­ry, Edu­ka­cji i Spor­tu w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim) 950 zł
Tomasz Drozd 1351,60 zł
Sta­ni­sław Grze­gor­czyk (zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Zdro­wia i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim) 1200 zł
Krzysz­tof Het­man (Mar­sza­łek woje­wódz­twa lubel­skie­go) 1000 zł,
Kazi­mie­ra Kaproń (Głów­ny Księ­go­wy Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go) 1000 zł
Miro­sław Kor­but (spe­cja­li­sta ds. insty­tu­cji muzycz­nych w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim) 2980 zł
Gra­ży­na Łoj­ko (wice­pre­zes zarzą­du w PGE Dys­try­bu­cja) 8000 zł
Grze­gorz Mate­jak (ARiMR) 4200 zł
Mar­ce­li Nie­zgo­da (wice­mi­ni­ster roz­wo­ju regio­nal­ne­go) 3000 zł
Krzysz­tof Paw­los (dyrek­tor biu­ra woje­wo­dy) 2430 zł
Alek­san­der Piech­nik (dyrek­tor lubel­skie­go oddzia­łu PFRON) 1494,72 zł
Woj­ciech Pie­kar­czyk (pre­zes Lubel­skie­go Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska) 1500 zł
Andrzej Pie­lach (dyrek­tor lubel­skie­go oddzia­łu KRUS) 945 zł
Ali­na Pitu­ra (dyrek­tor Kan­ce­la­rii Sej­mi­ku Woje­wódz­kie­go) 1200 zł
Ali­na Pod­ko­­­ście­l­na-Tro­­etsch (p.o. dyrek­tor lubel­skie­go oddzia­łu Agen­cji Nie­ru­cho­mo­ści Rol­nych) 1600 zł
Jan Sęk (dyrek­tor Fil­har­mo­nii Lubel­skiej) 1200 zł
Tade­usz Solar­ski (w 2012 dyrek­tor Ośrod­ka Doradz­twa Rol­ni­cze­go w Koń­sko­wo­li) 1700 zł
Ryszard Sta­ś­czak (dyrek­tor Depar­ta­men­tu Finan­sów w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim) 1000 zł
Sła­wo­mir Stru­ski (dyrek­tor Depar­ta­men­tu Rol­nic­twa i Ochro­ny Śro­do­wi­ska) 1700 zł
Beata Szym­czyk 1800 zł
Jan Wia­ter (zastęp­ca pre­ze­sa Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej) 8100 zł
Prze­my­sław Zale­ski (zastęp­ca dyrek­to­ra w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim) 1800 zł

Pra­wo i Sprawiedliwość

Brak daro­wizn z Lublina.

Nato­miast naj­wyż­sze kwo­ty skła­dek człon­kow­skich w Lubli­nie wpła­ci­li samo­rzą­dow­cy: Grze­gorz Sie­miń­ski (3900 zł), Tomasz Pitu­cha (1140 zł +530 zł do kasy par­tii), Zbi­gniew Tar­goń­ski (1440 zł), Krzysz­tof Siczek (1360 zł), Syl­we­ster Tuła­jew (1440 zł) Andrzej Prusz­kow­ski (1200 zł), Mał­go­rza­ta Sucha­now­ska i Piotr Kowal­czyk (po 880 zł), Dariusz Jezior (720 zł).

Ruch Pali­ko­ta

Bar­dzo hoj­nie swo­ją par­tię wsparł Janusz Pali­kot, prze­ka­zu­jąc 8000 zł. Dorzu­ci­li się rów­nież posło­wie: Michał Kaba­ciń­ski (2000 zł) oraz Zofia Popio­łek (2500 zł).

Sojusz Lewi­cy Demokratycznej

Naj­wyż­sze kwo­ty na rzecz SLD wpła­ci­li Lech Bart­kow (2520 zł), Hali­na Pastu­siak i Piotr Zawrot­niak (po 2000 zł). 355 zł poda­ro­wa­ła asy­stent­ka posła Jac­ka Czer­nia­ka, jed­nak sam poseł się nie dorzucił.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy