Nasze propozycje do założeń budżetu obywatelskiego

No Comments

Wczoraj minął termin zgłaszania uwagi i propozycji do założeń budżetu obywatelskiego w Lublinie. Zachęcaliśmy mieszkańców i organizacje pozarządowego do przesyłania swoich opinii. Wiemy od kilku osób, że wysłały swoje przemyślenia. My również to zrobiliśmy. Poniżej zamieszczamy wszystkie 26 naszych propozycji:

Pula budżetu dla obywateli.

1. Uważamy, że wysokość środków finansowych przeznaczonych do realizacji budżetu obywatelskiego nie jest najważniejsza. Powinna ona uwzględniać możliwości finansowe miasta, ale z drugiej strony być reprezentatywna (np. we Wrocławiu, w 2013 roku pula wyniosła 0,11% budżetu miasta, dla porównania w Kraśniku w 2014 roku jest to ok. 2%). Dokładna kwota powinna być znana już na etapie składania wniosków.

2. Sugerujemy podział puli środków na dwie części, uwzględniające zadania ogólnomiejskie i lokalne (w proporcji 1:1). Środki na projekty lokalne powinny być przydzielone dla mieszkańców każdej dzielnicy (każdej po równo lub proporcjonalnie w odniesieniu do liczby mieszkańców).

Np. gdyby pula na cały budżet obywatelski wyniosła 10 mln zł, proponujemy przeznaczyć z niej 5 mln zł na projekty ogólnomiejskie oraz po 185 tys. zł na projekty lokalne w każdej dzielnicy.

Takie rozwiązanie zapewni zabezpieczenie środków na mieszkańców mniejszych dzielnic (w Gdańsku był podział na okręgi, stworzone z kilku dzielnic w wyniku czego wygrały projekty z tych, gdzie jest więcej mieszkańców). Zwracamy uwagę, że obawy o „przegłosowanie” przez większe dzielnice zwracali też mieszkańcy na spotkaniach konsultacyjnych.Przy zastosowaniu powyższego podziału, należy jasno określić, jakie projekty będą kwalifikowane do kategorii projektów ogólnomiejskich.

Wypracowanie ostatecznej wersji BO.

3. Proponujemy, aby ostateczną wersję budżetu obywatelskiego ustaliła komisja/rada, w skład której wejdą przedstawiciele władz samorządowych, rad dzielnic i organizacji pozarządowych/mieszkańców, w proporcji 3:1:3 (lub podobnej, która nie zapewni większości bezwzględnej dla którejkolwiek ze stron), z zastrzeżeniem, że ten zespół nie powinien liczyć więcej niż 15 osób. Spotkania zespołu powinny być jawne i otwarte.

4. Warto, aby w w/w zespole znalazł się przedstawiciel Zarządu Dróg i Mostów oraz żeby sam ZDiM był świadomy, na czym polega budżet obywatelski.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

5. Liczba podpisów poparcia pod projektem do budżetu obywatelskiego powinna być na tyle wysoka, aby zapobiec możliwości sparaliżowania pracy przy BO poprzez bardzo dużą listę zgłoszeń, z drugiej jednak niewygórowana, aby nie utrudniać mieszkańcom możliwości zgłaszania swoich pomysłów. Proponujemy, aby dla projektów ogólnomiejskich wystarczyło zebranie 70 podpisów poparcia a dla lokalnych 30.

6. Zbieranie podpisów będzie zapewne wymagało podania adresu zamieszkania i numeru pesel, co może zniechęcić mieszkańców do podpisywania się pod projektami. W związku z tym należy stworzyć możliwości ułatwiające szukanie poparcia, np. poprzez umożliwienie zbierania podpisów przez internet oraz poprzez organizację spotkań dla mieszkańców w dzielnicach na etapie składania projektów (mogliby na nich prezentować swoje projekty i zbierać podpisy).

7. Bazując na doświadczeniu z realizacji pilotażowego BO w Lublinie w ubiegłym roku, zwracamy uwagę na wymóg określenia orientacyjnej kwoty realizacji projektu. Mieszkańcy najczęściej nie mają pojęcia jak taki koszt wyliczyć. Dlatego należy

– udostępnić im informacje obrazujące koszty „najpopularniejszych” inwestycji,

– zapewnić wsparcie merytoryczne urzędników przy opracowywaniu kart projektów,

– nie odrzucać projektów, w którym brakuje jedynie kosztorysu,

8. Prawo do zgłaszania projektów powinni mieć tylko mieszkańcy Lublina (czyli Ci, dla których nasze miasto jest centrum interesów życiowych), bez względu na ich wiek, narodowość lub inne cechy.

9. Projekty mogą zostać odrzucone jedynie z przyczyn formalno-prawnych, które muszą zostać jasno określone. Odradzamy próby wprowadzenia zapisu np. o ocenie projektów pod względem „gospodarności”.

Działania edukacyjne i promocyjne.

10. Bazując na posiadanej wiedzy, doświadczeniu oraz przeprowadzonych rozmowach w tym temacie, proponujemy aby w działania edukacyjne i promocyjne zaangażować organizacje pozarządowe i rady dzielnic, np. poprzez zlecenie zadania lub/oraz przekazaniu pewnej puli środków do dyspozycji każdej rady dzielnicy. Działania powinny być podejmowane we wszystkich dzielnicach.

11. Szczególną troską w działaniach edukacyjno-informacyjnych należy objąć grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym, np. osoby starsze.

12. Proponujemy, aby strona www.budzetobywatelski.lublin.pl została oficjalną stroną budżetu obywatelskiego w Lublinie.

13. Uważamy, że przed głosowaniem, a po opublikowaniu listy projektów zweryfikowanych pozytywnie, powinna się odbyć jeszcze jedna tura spotkań dla mieszkańców. Jej celem byłoby przedyskutowanie zgłoszonych pomysłów oraz możliwość ich prezentacji przez autorów.

14. Wszystkie spotkania mieszkańców powinny być prowadzone przez mieszkańców, członków rad dzielnic lub organizacji pozarządowych a nie urzędników, czy radnych. Nie mogą one wyglądać jak spotkania mieszkańców z urzędnikiem. Warto zwrócić uwagę, na taką organizację miejsca i czasu spotkania, aby zachęcać przybyłych do aktywnego uczestnictwa (np. poprzez ustawienie krzeseł w krąg).

Głosowanie.

15. W harmonogramie prezentowanym na spotkaniach konsultacyjnych, głosowanie jest przewidziane na wrzesień. Proponujemy przesunąć głosowanie na październik, aby:

– zapewnić czas dla inicjatorów projektów na propagowanie swoich pomysłów wśród mieszkańców,

– zagwarantować możliwość głosowania studentom, którzy dopiero na początku października wracają z wakacji.

16. Uważamy, że prawo do głosowanie powinni mieć tylko mieszkańcy Lublina (czyli Ci, dla których nasze miasto jest centrum interesów życiowych), bez względu na ich wiek, narodowość lub inne cechy.

17. W każdej dzielnicy powinno się znaleźć co najmniej jedno miejsce, do głosowania. Obsługę głosujących powinny zapewnić rady dzielnic (jako gospodarze) oraz urzędnicy i wolontariusze.

18. Proponujemy, aby poza głosowaniem stacjonarnym i internetowym, wprowadzić tzw. wędrującą urnę, przeznaczoną dla osób chorych, starszych i takich, które nie mogą dotrzeć do miejsc głosowania.

19. W razie udostępnienia głosowania internetowego, należy zapewnić wszelkie środki ostrożności, uniemożliwiające wpływanie na wynik głosowania osobom trzecim. Weryfikacja takiego głosowania powinna odbywać się inaczej niż np. przez podanie imienia, nazwiska i numeru pesel.

20. Głosowane powinno się odbywać poprzez umożliwienie oceny wszystkich projektów w skali (np. 1-5) oraz dodanie pozycji „nie mam zdania”. Głosujący może ocenić dowolną liczbę projektów. Taki sposób głosowania jest znacznie efektywniejszy niż głosowanie przez postawienie znaku „x” przy wybranych projekcie (co mówi tylko o tym, który projekt jest uważany za najpotrzebniejszy). Umożliwienie oceny wszystkich projektów pozwoli uzyskać opinie mieszkańców na temat wszystkich zgłoszonych projektów. Sugerujemy, aby do realizacji zostały przeznaczone projekty, które uzyskają najwięcej punktów, przy wymogu uzyskania średniej oceny powyżej 3,00 (w przypadku skali 1-5).

21. Proponujemy, aby głosowanie trwało co najmniej przez 5 dni (w tym jeden dzień wolny od pracy), aby umożliwić głosowanie wszystkich chętnym mieszkańcom.

Realizacja budżetu obywatelskiego

22. Z przebiegu spotkań konsultacyjnych wynika, że mieszkańcy obawiają się, że przyszłoroczny budżet miasta będzie uchwalać nowa rada miasta, która nie musi przyjąć wyników głosowania mieszkańców. Należy uczynić wszystko, aby ta obawa zniknęła.

23. Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu, muszą zostać zrealizowane (najlepiej, aby zostały skończone do 31 grudnia 2015 rok). Sprawozdanie z realizacji poszczególnych projektów powinno znaleźć się na stronie internetowej urzędu miasta.

24. Po ogłoszeniu wyników głosowania należy umożliwić mieszkańcom możliwość monitorowania realizacji zadań, poprzez umieszczenie na stronie internetowej urzędu (lub stronie dedykowanej budżetu obywatelskiego) harmonogramu prac i danych kontaktowych do komórek/pracowników odpowiedzialnych za ich realizacje.

Ewaluacja

25. Po zakończonej procedurze przeprowadzenia budżetu obywatelskiego powinna się odbyć jego ewaluacja.

Miarą sukcesu budżetu obywatelskiego w Lublinie będzie nie liczba zgłoszonych projektów czy ilość głosujących, ale zaangażowanie mieszkańców (w konsultacje zasad, w dyskusje nad zgłoszonymi projektami oraz ich promocję w lokalnych społecznościach). Łódź angażowała mieszkańców np. zlecając promocję budżetu obywatelskiego organizacjom pozarządowym. Zorganizowano tam nie tylko spotkania informacyjne (w samym maju odbyło się 36), ale również spacery badawcze, indywidualne poradnictwo, wydano specjalną gazetę. Podobne działania są przewidziane również w tym roku, w tym sześć spotkań, na których mieszkańcy będą mogli prezentować swoje projekty i dyskutować o nich.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy