Jawny Lublin w nowej odsłonie

No Com­ments

18 maja pod­czas śnia­da­nia pra­so­we­go przed­sta­wi­li­śmy nową wer­sję por­ta­lu JawnyLublin.pl. Pod­czas spo­tka­nia roz­ma­wia­li­śmy też o jaw­no­ści, przej­rzy­sto­ści, współ­pra­cy mię­dzy „Jaw­nym Lubli­nem” i lubel­ski­mi dziennikarzami.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia stro­ny jawnylublin.pl w nowej odsło­nie gra­ficz­nej. Stro­na jest teraz bar­dziej przej­rzy­sta i intu­icyj­na. Umoż­li­wia prze­glą­da­nie i sor­to­wa­nie arty­ku­łów wg kil­ku­na­stu kate­go­rii albo według dziel­nic. Znacz­nie łatwiej ją czy­tać na urzą­dze­niach mobilnych.

Jaw­ny Lublin” to gaze­ta Fun­da­cji Wol­no­ści, któ­rej celem jest zwró­ce­nie uwa­gi opi­nii publicz­nej na misję fun­da­cji (przede wszyst­kim jaw­ność wydat­ków publicz­nych i dzia­ła­nia orga­nów wła­dzy publicz­nej). Pro­wa­dze­nie gaze­ty uła­twia nam pozy­ski­wa­nie i roz­po­wszech­nia­nie infor­ma­cji. Współ­pra­cu­je­my z lokal­ny­mi dzien­ni­ka­rza­mi i dziennikarkami.

Ponad­to jako „Jaw­ny Lublin” nawią­za­li­śmy współ­pra­cę z Kołem Nauko­wym Stu­den­tów Dzien­ni­kar­stwa KUL. W ramach współ­pra­cy spo­ty­ka­my się dwa razy w tygo­dniu. Pod­czas spo­tkań stu­den­ci oma­wia­ją naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia publi­ko­wa­ne w lokal­nych mediach (na tej pod­sta­wie powsta­je prze­gląd tygo­dnia), szli­fu­ją warsz­tat dzien­ni­kar­ski oraz piszą swo­je teksty.

Por­tal i gaze­ta „Jaw­ny Lublin” są reali­zo­wa­ne dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy