Wraca temat zamiany działek miejskich z deweloperem

No Com­ments
W przy­szłym tygo­dniu rad­ni kolej­ny raz pochy­lą się na tym, czy wyra­zić zgo­dę na zamia­nę dzia­łek z fir­mą Inter­bud. Zamia­na ma dotyczyć: 
  • dzia­łek dewe­lo­pe­ra na os. Bota­nik i w pobli­żu nowej Dekutowskiego
  • oraz dzia­łek miej­skich w pobli­żu nowej Deku­tow­skie­go oraz Urba­no­wi­cza (Felin).
Zamia­na mia­ła­by doty­czyć 1,6 ha Inter­bu­du na 0,6 ha miej­skich grun­tów, z ew. wyrów­na­niem w przy­pad­ku róż­nic w war­to­ści dzia­łek. Naj­waż­niej­szy zysk dla mia­sta to tere­ny zie­lo­ne na os. Bota­nik. Teren ten dewe­lo­per w ostat­nim cza­sie zagro­dził, gdy obra­ził się, że nie doj­dzie do zamia­ny za lukra­tyw­ną dział­kę w Cen­trum mia­sta. Postu­lo­wa­ne zamia­ny poka­zu­je­my na mapach. Na fio­le­to­wo zazna­cza­my dział­ki, któ­re mia­sto mia­ło­by oddać, na poma­rań­czo­wo te, któ­re mia­ło­by zyskać. Każ­dy obszar poka­zu­je­my na pod­kła­dzie z mapy lot­ni­czej, pla­nu miej­sco­we­go i mapy wła­sno­ści dzia­łek na pod­kła­dzie lotniczym. 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię w ramach Fun­du­szy EOG.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy