Poznamy umowy radnych z miejską spółką?

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści od dłuż­sze­go cza­su sta­ra się dowie­dzieć na czym w Miej­skiej Kor­po­ra­cji Komu­ni­ka­cyj­nej dora­bia­ją miej­scy rad­ni. Dziś sąd sta­nął po naszej stronie.

Z oświad­czeń mająt­ko­wych za 2020 rok wyni­ka, że rad­na Moni­ka Orze­chow­ska w MKK pra­co­wa­ła na umo­wę o pra­cę. Zaro­bi­ła za to 45 tys. zł. Dodat­ko­we w MKK pra­co­wa­ła też na umo­wę zle­ce­nie, za co zaro­bi­ła dodat­ko­we 10 tys. zł. W MKK pra­cu­je od 2017 roku. Rad­ny Zbi­gniew Jur­kow­ski zaro­bił 39 tys. zł z tytu­łu umo­wy o pra­cę, oraz dodat­ko­we 8,5 tys. za zle­ce­nia dla MKK. W MKK pra­cu­je od 2015 roku.

Obo­je w 2020 roku otrzy­ma­li ponad 30 tys. zł die­ty rad­ne­go. Dodat­ko­wo pra­cu­ją też w Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych. Za tą pra­cę otrzy­ma­li 13–15 tys. zł. Moni­ka Orze­chow­ska, jak i Zbi­gniew Jur­kow­ski tra­fi­li i do MKK, i do Komi­sji już będąc rad­ny­mi. Do Komi­sji wska­zał ich sam pre­zy­dent. Nato­miast do Miej­skiej Kor­po­ra­cji Komu­ni­ka­cyj­nej zosta­li zatrud­nie­ni przez zarząd spół­ki. Ta pod­le­ga jed­nak Miej­skie­mu Przed­się­bior­stwu Komu­ni­ka­cyj­ne­mu, któ­re to pod­le­ga pod Pre­zy­den­ta Lublina.

Co rad­ni robi­li w spół­ce? Dla­cze­go zawar­li dodat­ko­we umo­wy, sko­ro już pra­co­wa­li tam na umo­wach o pra­cę? Nie wiadomo.

Gdy w poło­wie 2021 roku zapy­ta­li­śmy o umo­wy zle­ce­nia zawar­te z rad­ny­mi, spół­ka MKK uzna­ła, że nie jest to infor­ma­cja publicz­na. W paź­dzier­ni­ku 2021 sąd naka­zał spół­ce roz­pa­trzeć nasz wnio­sek. 17 stycz­nia 2022 spół­ka wyda­ła decy­zję odma­wia­ją­ca nam udo­stęp­nie­nia tre­ści umów. Jak tłu­ma­czy­ła, z powo­du ochro­ny pry­wat­no­ści rad­nych… któ­rzy prze­cież w oświad­cze­niu mająt­ko­wym ujaw­nia­ją miej­sce pra­cy. Dziś sąd uznał, że MKK ma ujaw­nić nam treść umów zawar­tych z rad­ny­mi. Kie­dy je pozna­my? Jak tyl­ko sąd spo­rzą­dzi pisem­ne uza­sad­nie­nie i zwró­ci spół­ce akta spra­wy (może to zająć nawet mie­siąc). Gdy­by jed­nak spół­ka chcia­ła ujaw­nić umo­wy to nic nie stoi na prze­szko­dzie by zro­bić to już teraz.

Oświad­cze­nie mająt­ko­we Moni­ki Orze­chow­skiej za 2020 rok
Oświad­cze­nie mająt­ko­we Zbi­gnie­wa Jur­kow­skie­go za 2020 rok

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy