Szukamy seniorów-liderów z Lublina

No Com­ments
Fun­da­cja Wol­no­ści ogła­sza nabór senio­­rów-lide­­rów do pro­jek­tu „W naszym inte­re­sie”. Chce­my stwo­rzyć kil­ku­na­sto­oso­bo­wą gru­pę, któ­rą będzie­my wspie­rać w dzia­ła­niach na rzecz miesz­kań­ców Lubli­na. Ofe­ru­je­my im warsz­ta­ty, spo­tka­nia z eks­per­ta­mi oraz pie­nią­dze na reali­za­cję wypra­co­wa­nych działań.
 
Chce­my dotrzeć do osób, któ­re zakoń­czy­ły aktyw­ność zawo­do­wą, ale wciąż chcą dzia­łać spo­łecz­nie. Szcze­gól­nie zale­zy nam na oso­bach mają­cych wie­dzę i doświad­cze­nie w zakre­sie samo­rzą­du lokal­ne­go i dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej (np. w radach dziel­nic, orga­ni­za­cjach pozarządowych).
 
Niską aktyw­ność spo­łecz­ną senio­rów potwier­dza­ją wyni­ki badań, prze­pro­wa­dzo­nych przez Obser­wa­to­rium Inte­gra­cji Spo­łecz­nej, dzia­ła­ją­cym przy Regio­nal­nym Ośrod­ku Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w Lubli­nie (całość dostęp­na na stro­nie www.obserwatorium.rops.lubelskie.pl).
Wska­zu­ją one, że w dzia­łal­ność na rzecz lokal­nej spo­łecz­no­ści anga­żu­je się jedy­nie 11% miesz­kań­ców Lubelsz­czy­zny w wie­ku powy­żej 60 lat. Jako przy­czy­nę takie­go sta­nu rze­czy wska­zu­je się wyco­fy­wa­nie się osób star­szych z aktyw­no­ści spo­łecz­nej ze wzglę­du na ustę­po­wa­nie miej­sca oso­bom młod­szym. Nie­ste­ty samo spo­łe­czeń­stwo ma nie­wie­le do zaofe­ro­wa­nia senio­rom, co potę­gu­je ten pro­ces. W reko­men­da­cjach auto­rzy bada­nia wska­za­li m. in. na potrze­bę pro­pa­go­wa­nia wśród senio­rów aktyw­no­ści spo­łecz­nej i postaw obywatelskich.
 
Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my do 14 lip­ca poprzez »for­mu­larz zgło­sze­nio­wy«, do pobra­nia na stro­nie fundacjawolnosci.org oraz w biu­rze fun­da­cji (Peowia­ków 10/8).
 
Pro­jekt „W naszym inte­re­sie” jest finan­so­wa­ny ze środ­ków Rzą­do­we­go Pro­gra­mu na Rzecz Aktyw­no­ści Osób Starszych.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy