Prezydent powołał zespół zadaniowy ds. budżetu obywatelskiego

No Com­ments

Zarzą­dze­niem nr 106/5/2017 z 25 maja br. Pre­zy­dent Mia­sta Lublin powo­łał zespół zada­nio­wy ds. Budże­tu Obywatelskiego.

Zada­niem Zespo­łu jest oce­na for­mal­na pro­jek­tów zgło­szo­nych przez miesz­kań­ców do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go na rok 2018 zgod­nie z kry­te­ria­mi usta­lo­ny­mi przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin.

W skład Zespo­łu weszli:
1) Piotr Cho­roś – Biu­ro Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej – Prze­wod­ni­czą­cy Zespo­łu;
2) Anna Machoc­ka – Biu­ro Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej – Zastęp­ca
Prze­wod­ni­czą­ce­go Zespo­łu;
3) Nata­lia Dzi­wul­ska – Biu­ro Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej – Sekre­tarz Zespo­łu;
4) Człon­ko­wie Zespo­łu:
a) Mał­go­rza­ta Zdu­nek – Wydział Gospo­da­ro­wa­nia Mie­niem,
b) Juliusz Szaj­no­cha – Wydział Inwe­sty­cji i Remon­tów,
c) Edward Pomor­ski – Wydział Pla­no­wa­nia,
d) Beata Gita – Wydział Gospo­dar­ki Komu­nal­nej,
e) Jaro­sław Buczek – Wydział Infor­ma­ty­ki i Tele­ko­mu­ni­ka­cji,
f) Kata­rzy­na Łepek – Wydział Spor­tu i Tury­sty­ki,
g) Mał­go­rza­ta Nie­znaj – Wydział Bez­pie­czeń­stwa Miesz­kań­ców i Zarzą­dza­nia
Kry­zy­so­we­go,
h) Han­na Paw­li­kow­ska – Biu­ro Miej­skie­go Archi­tek­ta Zie­le­ni,
i) Doro­ta Nie­zgo­da – Wydział Kul­tu­ry,
j) Elż­bie­ta Żół­kiew­ska – Wydział Zdro­wia i Spraw Spo­łecz­nych,
k) Joan­na Jaro­­szuk-Oni­sz­ko – Wydział Ochro­ny Śro­do­wi­ska,
l) Pau­li­na Koc­ka – Wydział Ochro­ny Śro­do­wi­ska,
m) Zdzi­sław Stry­charz – Dorad­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin,
n) Alek­san­der Wią­cek – Asy­stent Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin,
o) Sta­ni­sław Wydrych – Zarząd Dróg i Mostów w Lubli­nie,
p) Elż­bie­ta Waż­na – Zarząd Dróg i Mostów w Lubli­nie,
q) Jaro­sław Paku­ła – Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji „Bystrzy­ca„
w Lubli­nie,
r) Luca Tuni­si­ni – Miej­skie Przed­się­bior­stwo Komu­ni­ka­cyj­ne w Lubli­nie
sp. z o.o.,
s) Łukasz Bilik – Zarząd Nie­ru­cho­mo­ści Komu­nal­nych w Lubli­nie,
t) Paweł Pasz­ko – Zarząd Trans­por­tu Miej­skie­go w Lublinie.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy