Zgłosiliśmy 170 projektów do Budżetu Obywatelskiego

No Com­ments

Miesz­kań­cy Lubli­na zgło­si­li 170 pro­jek­tów w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go 2017 (rok temu 332). Listę zgło­szo­nych pro­jek­tów wraz z opi­sa­mi moż­na prze­glą­dać na stro­nie www.obywatelski2.lublin.eu. Naj­wię­cej doty­czy dziel­nic Haj­dów-Zadę­­bie (44) oraz Czu­by Pół­noc­ne (40). Naj­mniej – po 21 pro­jek­tów doty­czy dziel­nic Kon­stan­ty­nów, Sła­wi­nek i Węglin Północny.

Teraz zgło­szo­ne pro­jek­ty zosta­ną pod­da­ne wery­fi­ka­cji przez zespół pra­cow­ni­ków urzę­du, powo­ła­ny przez Pre­zy­den­ta Mia­sta. Zespół został powo­ła­ny zarzą­dze­niem Pre­zy­den­ta nr 45/4/2016 z 16 kwiet­nia. W jego skład weszło 29 osób, pra­cow­ni­ków poszcze­gól­nych wydzia­łów urzę­du mia­sta, jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych oraz spół­ek miej­skich. W porów­na­niu do ubie­głe­go roku, w zespo­le nie zna­leź­li się: Grze­gorz Hunicz (Wydział IT), Agniesz­ka Pod­gaj­na (Kan­ce­la­ria Pre­zy­den­ta), Kata­rzy­na Łepek (Wydział Spor­tu). Nato­miast nowe oso­by w zespo­le to: Jadwi­ga Toma­szew­ska (Kan­ce­la­ria Pre­zy­den­ta), Mag­da­le­na Kozak (Wydział Spor­tu), Doro­ta Nie­zgo­da (Wydział Kul­tu­ry), Alek­san­der Wią­cek (asy­stent prezydenta).

W czerw­cu swo­je opi­nie na ich temat wyra­żą rady dziel­nic. Gło­so­wa­nie odbę­dzie się jesienią.

 

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy