Marszałku, pokaż nagrody – rap

No Com­ments

Rapu­je­my w ramach akcji #Hot16Challenge2. Przy oka­zji zwra­ca­my uwa­gę na zna­cze­nie pra­wa do infor­ma­cji. Obej­rzyj­cie, posłu­chaj­cie. Sko­ro wnio­ski nie pomo­gły, to może rapem prze­ko­na­my mar­szał­ka woje­wódz­twa do poda­nia infor­ma­cji o tym, któ­rzy pra­cow­ni­cy urzę­du otrzy­ma­li od 20 do 56 tys. zł nagro­dy za pra­cę w 2019 roku?

COVID wirus nas zaatakował,
wszyst­kim życie – przystopował,
Wobec tego wiru­sa podstępnego,
każ­dy chce zro­bić coś dobrego,

dokła­da­my w fun­da­cji staranności,
by miesz­kań­cy nie mie­li wątpliwości,
Na co urząd – wyda­je podatki,
pokaż­cie albo pakuj­cie manatki,

zwy­kli przed­się­bior­cy cią­gle tyrają,
lecz to urzęd­ni­cy pre­mie dostają.
hej Mar­szał­ku! – pokaż nagrody,
nie nabie­raj w usta wody.

Chce­my wie­dzieć – kto dobrze pracuje,
i na te pochwa­ły zasługuje.
mamy pra­wo – do tych informacji,
to pod­sta­wa naszej demokracji!

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy