Marszałek opóźnia odpowiedź na pytanie o nagrodzonych tłumacząc się koronawirusem

No Com­ments
W dniu 28 kwiet­nia wystą­pi­li­śmy z wnio­skiem do Mar­szał­ka woje­wódz­twa lubel­skie­go o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nych w zakre­sie imion i nazwisk, sta­no­wi­ska i zakre­su obo­wiąz­ków pra­cow­ni­ków urzę­du mar­szał­kow­skie­go nie­peł­nią­cych funk­cji publicz­nych, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy za pra­cę w roku 2019 w kwo­cie 20 tys. zł lub większej.
A dzień póź­niej z wnio­skiem o treści:
w związ­ku z udo­stęp­nia­niem listy nagród wypła­co­nych pra­cow­ni­kom w 2019 r, zano­ni­mi­zo­wa­nej w zakre­sie osób nie peł­nią­cych funk­cji publicz­nych, pro­szę o wska­za­nie jakie sta­no­wi­ska zaj­mu­ją te oso­by i w jakich depar­ta­men­tach pra­cu­ją. Nie pro­si­my o powią­za­nie tych danych z wyso­ko­ścią nagród.
1.  W przy­pad­ku tak wyso­kich nagród (pow. 20 tys. zł) wypła­ca­nych z publicz­nych pie­nię­dzy nie może być mowy o pry­wat­no­ści osób, któ­re je otrzymały.
2. Dru­gi wnio­sek ma na celu wery­fi­ka­cję, czy rze­czy­wi­ście tak wie­lu pra­cow­ni­ków urzę­du mar­szał­kow­skie­go nie peł­ni żad­nych funk­cji publicz­nych, np. nie mają żad­ne­go wpły­wu na decy­zje i wydat­ko­wa­nie środ­ków publicznych.
Ter­min na udzie­le­nie odpo­wie­dzi minął. Po przy­po­mnie­niu uzy­ska­li­śmy odpo­wiedź z urzę­du, iż „Uprzej­mie infor­mu­ję, że Pana wnio­sek zosta­nie roz­pa­trzo­ny w try­bie usta­wy z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej, z uwzględ­nie­niem art. 68 pkt 6 usta­wy z dnia 14 maja 2020 r. o zmia­nie nie­któ­rych ustaw w zakre­sie dzia­łań osło­no­wych w związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się wiru­sa SARS-CoV-21 (Dz.U. z 2020 r., poz.875).”
Tym­cza­sem, zgod­nie z wyro­kiem Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go w Łodzi, sygn. II SAB/Łd 12/20 cyto­wa­ny prze­pis nie ma zasto­so­wa­nia w spra­wach z zakre­su pra­wa do infor­ma­cji.
Mar­sza­łek błęd­nie przyj­mu­je, że prze­pis usta­wy w/s COVID-19 zwal­nia go z obo­wiąz­ku roz­po­zna­nia wnio­sku o udzie­le­nie dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej. Mar­sza­łek nie zwró­cił uwa­gi, iż wstrzy­ma­nie roz­po­czę­cia i zawie­sze­nie bie­gów ter­mi­nu nie doty­czy spraw uzna­nych przez usta­wo­daw­cę za pil­ne – w tym takich, któ­re ter­min roz­pa­trze­nia przez sąd okre­śla usta­wa. Do takich spraw nale­żą też spra­wy z zakre­su udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nej (art. 21 udip).
Wezwa­li­śmy dziś Mar­szał­ka do nie­zwłocz­ne­go udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji. Liczy­my na to, że Mar­sza­łek nie ma nic do ukry­cia i nie­zwłocz­nie udzie­li nam odpowiedzi.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy