Pomagamy Marszałkowi znaleźć argumenty dla jawności nagród

No Com­ments

Poma­ga­my Mar­szał­ko­wi Woje­wódz­twa zna­leźć argu­men­ty dla ujaw­nie­nia infor­ma­cji o nagro­dach dla pra­cow­ni­ków urzę­du, któ­rzy otrzy­ma­li 20 tys. zł. i więcej.

Ofi­cjal­nie zło­ży­li­śmy odwo­ła­nie od decy­zji odma­wia­ją­cej ujaw­nie­nia imion i nazwisk pra­cow­ni­ków urzę­du, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy w kwo­cie 20 i wię­cej tys. zł. za pra­cę w 2019 roku.

W obszer­nym piśmie przed­sta­wi­li­śmy kil­ka argu­men­tów, w tym:

  1. Utaj­nie­nie imion i nazwisk pra­cow­ni­ków urzę­du mar­szał­kow­skie­go, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy w kwo­cie 20 i wię­cej tys. zł może sta­no­wić nad­uży­cie pra­wa do pry­wat­no­ści. „(…) W zakres ochro­ny życia pry­wat­ne­go nie wcho­dzą infor­ma­cje, któ­re mają „cha­rak­ter publicz­ny (…)” (dr Paweł Czar­nec­ki, dr hab. Andrzej Świa­tło­wski: „Pra­wo do pry­wat­no­ści i zasa­da praw­dy mate­rial­nej w kon­tek­ście pozy­ski­wa­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia infor­ma­cji rele­want­nych procesowo”).
  2. Wnio­sko­wa­ne infor­ma­cje nie wkra­cza­ją w sfe­rę pry­wat­no­ści. Doty­czą wyso­ko­ści środ­ków publicz­nych roz­dy­spo­no­wa­nych na nagro­dy. Podob­ne dane są przez urząd publi­ko­wa­ne, np. w zakre­sie sty­pen­diów, umów cywilnoprawnych.
  3. Mamy wąt­pli­wo­ści, czy oso­by, któ­re otrzy­ma­ły mię­dzy 20 a 56 tys. zł nagro­dy za pra­cę, pra­wi­dło­wo zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do pra­cow­ni­ków „nie­peł­nią­cych funk­cji publicz­nych” a jedy­nie funk­cje pomoc­ni­cze, dorad­cze, opi­niu­ją­ce, kon­sul­ta­cyj­ne. Nie­praw­do­po­dob­nym wyda­je się, że takie oso­by otrzy­ma­ły nagro­dy kil­ku­krot­nie wyż­sze niż pra­cow­ni­cy peł­nią­cy funk­cje publicz­ne a więc na sta­no­wi­skach bar­dziej wyma­ga­ją­cych i odpowiedzialnych.
  4. Ujaw­nie­nie wnio­sko­wa­nych infor­ma­cji jest szcze­gól­nie istot­ne dla inte­re­su publicz­ne­go. Przy­czy­ni się do wzro­stu zaufa­nia miesz­kań­ców do mar­szał­ka województwa.
  5. Zwra­ca­my uwa­gę na waż­ną funk­cję kon­tro­li oby­wa­tel­skiej. „(…) Tam, gdzie infor­ma­cja sta­no­wi koniecz­ny instru­ment kon­tro­li wyko­ny­wa­nej przez demo­kra­tycz­ne spo­łe­czeń­stwo nad wła­dzą publicz­ną, war­to­ści zwią­za­ne z ochro­ną pry­wat­no­ści i danych oso­bo­wych jed­nost­ki uwi­kła­nej w sfe­rę aktyw­no­ści publicz­nej muszą ustą­pić wobec pra­wa do infor­ma­cji. (…)” Marek Safjan: „Pra­wo do pry­wat­no­ści i ochro­na danych oso­bo­wych w spo­łe­czeń­stwie infor­ma­tycz­nym”, PiP 2020, z. 6, s. 10).

Ponad­to zwró­ci­li­śmy się do Samo­rzą­do­we­go Kole­gium Odwo­ław­cze­go (któ­re będzie roz­pa­try­wać spra­wę) o prze­słu­cha­nie wszyst­kich pra­cow­ni­ków urzę­du, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dę w kwo­cie 20 lub wię­cej tys. zł, na oko­licz­ność tego, czy wyra­zi­li zgo­dę na nie­ujaw­nia­nie swo­ich per­so­na­liów oraz czy nadal ją pod­trzy­mu­ją. W SKO będzie nas repre­zen­to­wał rad­ca praw­ny Kon­rad Łako­my z kan­ce­la­rii Casus Noster.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy