Petycja o większy pluralizm w programie „To nas dotyczy” TVP 3 Lublin

No Com­ments

Ze sta­ran­no­ścią prze­ana­li­zo­wa­li­śmy oso­by, któ­re wystę­po­wa­ły w tym roku w pro­gra­mie „To nas doty­czy” po głów­nym wyda­niu Pano­ra­my Lubel­skiej. W tym cza­sie, w pro­gra­mie występowali:
• posło­wie – 27 razy, w tym 26 razy z PiS i 1 z PO,
• rad­ni sej­mi­ku – 12 razy, wszy­scy z PiS,
• rad­ni mia­sta Lublin – 21 razy, w tym 17 razy z PiS.

W sumie czyn­ni poli­ty­cy gości­li w pro­gra­mie 61 razy. Wśród nich 56 razy (92%) na ekra­nie poja­wia­li się repre­zen­tan­ci PiS.

W związ­ku z powyż­szym, mając na uwa­dze zasa­dy opi­sa­ne w art. 21 pkt. 1 i pkt 2 oraz art. 23 pkt 1 usta­wy o Kra­jo­wej Radzie Radio­fo­nii i Tele­wi­zji zwra­cam się z pety­cją w inte­re­sie publicz­nym, aby zwięk­szyć udział przed­sta­wi­cie­li innych niż rzą­dzą­ca par­tii w tym pro­gra­mie. Moż­na to spo­wo­do­wać np. gdy każ­do­ra­zo­wo pod­czas zapra­sza­nia do pro­gra­mu poli­ty­ka PiS (posła lub rad­ne­go) zapro­szą Pań­stwo rów­nież poli­ty­ka jed­nej innej partii.

Zwięk­sze­nie róż­no­rod­no­ści opcji poli­tycz­nych w pro­gra­mie TVP 3 Lublin przy­czy­ni się do więk­szej dba­ło­ści o dobre imię tele­wi­zji publicz­nej, będzie sprzy­jać swo­bod­ne­mu kształ­to­wa­niu się poglą­dów oby­wa­te­li oraz umoż­li­wi im uczest­ni­cze­nie w życiu publicz­nym poprzez pre­zen­to­wa­nie zróż­ni­co­wa­nych poglą­dów i sta­no­wisk oraz wyko­ny­wa­nie pra­wa do kon­tro­li i kry­ty­ki społecznej.

Liczy­my na to, że w odpo­wie­dzi na nasza pety­cję, w pro­gra­mie poja­wią się poli­ty­cy repre­zen­tu­ją­cy inne poglą­dy niż par­tia rzą­dzą­ca. Będzie to korzyst­ne dla samej TVP 3, o czym prze­ko­nu­je­my w pety­cji.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy