Prezentujemy raport „Gmina w pandemii”

No Com­ments

Prze­pro­wa­dzi­li­śmy moni­to­ring finan­sów 10 gmin woje­wódz­twa lubel­skie­go, bada­jąc wpływ pan­de­mii na budże­ty samorządów.

Bada­niem obję­li­śmy Lublin, Chełm, Bia­łą Pod­la­skę, Zamość, Lubar­tów, Radzyń Pod­la­ski, Kra­sny­staw, Zamość (gm. wiej­ska), Puła­wy i Parczew.

Głów­ne wnioski:

  • lubel­skie samo­rzą­dy dobrze pora­dzi­ły sobie w pandemii,
  • ogra­ni­czo­no wydat­ki bie­żą­ce, w tym na nagro­dy a mia­sto Zamość ogra­ni­czy­ło zatrud­nie­nie w urzędzie,
  • pan­de­mia przy­nio­sła nie­spo­dzie­wa­ne oszczęd­no­ści, np. w kosz­tach obsłu­gi dłu­gu (spa­dek stóp pro­cen­to­wych), na czym Lublin zaosz­czę­dził ok. 9 mln zł a Puła­wy 4,5 mln zł,
  • gmi­ny oszczę­dza­ły na finan­so­wa­niu zadań z zakre­su pro­mo­cji, kul­tu­ry, ale już w wydat­kach na sport oszczęd­no­ści były minimalne,
  • w pan­de­mii wzro­sło zapo­trze­bo­wa­nie na usłu­gi z zakre­su pomo­cy społecznej,
  • wszyst­kie bada­ne gmi­ny wdro­ży­ły pra­cę zdal­ną oraz wspie­ra­ły lokal­nych przed­się­bior­ców (zakres wspar­cia już był różny),
  • część urzę­dów sfi­nan­so­wa­ła testy na covid dla swo­ich pra­cow­ni­ków (tyl­ko mia­sta grodz­kie – Chełm, Lublin i Zamość),od 3% do 23% pra­cow­ni­ków urzę­dów prze­by­wa­ło w 2020 roku izo­la­cji domo­wej a od 8% do 55% na kwarantannie.

Nasze reko­men­da­cje:

  • reali­za­cja inwe­sty­cji sprzy­ja­ją­cych ogra­ni­cza­niu wydat­ków i kosz­tów funk­cjo­no­wa­nia urzę­dów (np. Lubar­tów w ub. roku wymie­nił żarów­ki oświe­tle­nia ulicz­ne­go co dopro­wa­dzi­ło do znacz­nych oszczęd­no­ści kosz­tów oświe­tle­nia miasta),
  • cyfry­za­cja urzę­dów i szer­sze wdra­ża­nie usług e‑administracji (urzę­dy i tak prze­szły na pra­cę zdalną),

Wię­cej infor­ma­cji o bada­niu na stro­nie https://fundacjawolnosci.org/gmina-w-pandemii/

Pro­jekt „Gmi­na w Pan­de­mii” jest reali­zo­wa­ny w ramach Pro­gra­mu „Fun­dusz pomo­co­wy dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz ini­cja­tyw oby­wa­tel­skich 2020”, utwo­rzo­ne­go przez Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­ską Fun­da­cję Wol­no­ści, reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demokracji.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy