Wykaz ofert zgłoszonych w konkursach na realizację zadań sportowych w ramach budżetu obywatelskiego

No Com­ments

Urząd Mia­sta opu­bli­ko­wał wyka­zy ofert, któ­re wpły­nę­ły w otwar­tych kon­kur­sach na reali­za­cję zadań wybra­nych w ramach tzw. „budże­tu oby­wa­tel­skie­go” na 2017 rok. Swo­je ofer­ty zło­ży­ły trzy AZS‑y, Fun­da­cja Absol­wen­tów UMCS i Fun­da­cja Manu­fak­tu­ra Inspiracji.

Na zada­nie „Aktyw­ny Uczeń” (0,499 mln zł) wpły­nę­ło pięć ofert, z cze­go czte­ry speł­ni­ły kry­te­ria for­mal­ne. Zgło­si­ły je: Orga­ni­za­cja Śro­do­wi­sko­wa AZS Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, AZS Klub Śro­do­wi­sko­wy Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, Klub Uczel­nia­ny AZS UMCS oraz Fun­da­cja Lubel­ska Manu­fak­tu­ra Inspi­ra­cji. Auto­rem pro­jek­tu jest Jaro­sław Cier­niak – Czło­nek Zarzą­du Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS UMCS oraz Wice­pre­zes AZS Klub Śro­do­wi­sko­wy Woje­wódz­twa Lubelskiego.

Na zada­nie „Aktyw­ny Stu­dent” (1,1 mln zł) wpły­nę­ły czte­ry ofert, z któ­rych trzy speł­ni­ły kry­te­ria for­mal­ne. Zosta­ły zło­żo­ne przez: AZS Klub Śro­do­wi­sko­wy Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, Klub Uczel­nia­ny AZS UMCS oraz Fun­da­cja Lubel­ska Manu­fak­tu­ra Inspiracji.

Na reali­za­cję zada­nia „Sport dla każ­de­go” (0,5 mln zł) wpły­nę­ły czte­ry ofert, wszyst­kie speł­ni­ły kry­te­ria for­mal­ne. Zosta­ły zgło­szo­ne przez: Fun­da­cja Absol­wen­tów UMCS, AZS Klub Śro­do­wi­sko­wy Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, Klub Uczel­nia­ny AZS UMCS oraz Fun­da­cja Lubel­ska Manu­fak­tu­ra Inspi­ra­cji. Auto­rem pro­jek­tu jest Dariusz Gaweł – Pre­zes Zarzą­du Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS UMCS.

Na reali­za­cję zada­nia „Aktyw­ność dla każ­de­go” (0,5 mln zł) wpły­nę­ło sześć ofert, wśród któ­rych pięć speł­ni­ło kry­te­ria for­mal­ne. Ich wnio­sko­daw­ca­mi są: Orga­ni­za­cja Śro­do­wi­sko­wa AZS Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, AZS Klub Śro­do­wi­sko­wy Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, Klub Uczel­nia­ny AZS UMCS, Fun­da­cja Absol­wen­tów UMCS oraz Fun­da­cja Lubel­ska Manu­fak­tu­ra Inspi­ra­cji. Auto­rem pro­jek­tu jest Dariusz Gaweł – Pre­zes Zarzą­du Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS UMCS.

Na zada­nie „Aktyw­ny Lublin” (0,5 mln zł) wpły­nę­ły trzy ofert, spo­śród któ­rych dwie speł­ni­ły kry­te­ria for­mal­ne. Ich wnio­sko­daw­cy to Orga­ni­za­cja Śro­do­wi­sko­wa AZS Woje­wódz­twa Lubel­skie­go oraz Klub Uczel­nia­ny AZS UMCS. Autor­ką pro­jek­tu jest Elż­bie­ta Dele­żuch – Wice­pre­zes zarzą­du Orga­ni­za­cji Śro­do­wi­sko­wej AZS Woje­wódz­twa Lubel­skie­go oraz człon­ki­ni sądu kole­żeń­skie­go AZS Klub Śro­do­wi­sko­wy Woje­wódz­twa Lubelskiego.

W naj­bliż­szych dniach Pre­zy­dent powi­nien powo­łać komi­sje kon­kur­so­we, któ­re oce­nią zło­żo­ne ofer­ty. Reali­za­cja powyż­szych zadań powin­na zacząć się w lutym.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy