Święto Samorządu Lokalnego w Lublinie

No Com­ments

Święto Samorządu Lokalnego w LublinieW nie­dzie­lę, na Pla­cu Litew­skim miesz­kań­cy i samo­rzą­dow­cy wspól­nie świę­to­wa­li rocz­ni­cę pierw­szych wybo­rów samo­rzą­do­wych. Dzię­ki zor­ga­ni­zo­wa­ne­mu przez Fun­da­cję Wol­no­ści wyda­rze­niu, człon­ko­wie Rady Mia­sta i Sej­mi­ku Woje­wódz­kie­go mie­li oka­zję wsłu­chać się w głos miesz­kań­ców Lublina.

Pod naszym namio­tem na Pla­cu Litew­skim dyżu­ro­wa­li: rad­na Sej­mi­ku Woje­wódz­kie­go Boże­na Lisow­ska oraz człon­ko­wie Rady Mia­sta Lublin Beata Ste­­pa­­niuk-Kuśmie­­rzak, Zbi­gniew Ław­ni­czak, Mar­cin Nowak i Jaro­sław Paku­ła.

Miesz­kań­cy korzy­sta­li z oka­zji do zapy­ta­nia rad­nych o róż­ne, waż­ne dla nich spra­wy np. kwe­stie ruchu samo­cho­dów na Sta­rym Mie­ście, remont Par­ku Saskie­go i spra­wę kosz­tów prze­go­nie­nia z nie­go gołę­bi. Prze­chod­niom roz­da­wa­li­śmy bro­szu­ry dot. praw miesz­kań­ców, opra­co­wa­ne na potrze­by akcji „Masz Głos, Masz Wybór” oraz zachę­ca­li­śmy do zro­bie­nia sobie zdję­cia z tablicz­ką z hasłem „Lublin – moje mia­sto”.

Mieszkaniec LublinaRad­ni zgod­nie twier­dzi­li, że takie ini­cja­ty­wa jak nasza są potrzeb­ne, aby zwięk­szyć świa­do­mość miesz­kań­ców w zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Nato­miast jed­na z miesz­ka­nek, któ­ra sko­rzy­sta­ła z moż­li­wo­ści roz­mo­wy z samo­rzą­dow­ca­mi stwier­dzi­ła, że pierw­szy raz mogła na wła­sne oczy zoba­czyć radnych.

27 maja 1990 roku odby­ły się pierw­sze wybo­ry samo­rzą­do­we w powo­jen­nej Pol­sce. Wybie­ra­li­śmy naszych przed­sta­wi­cie­li w radach gmin i miast. W Lubli­nie zwy­cię­żył wów­czas Komi­tet Oby­wa­tel­ski Lubelsz­czy­zny Soli­dar­ność, zdo­by­wa­jąc 53661 gło­sów, tj. 61 procent.

Zobacz gale­rię zdjęć z wydarzenia

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy