Spotkanie nt. prawa do informacji

No Com­ments

kizdebski

W dniu 5 grud­nia zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w lubel­skim ratu­szu otwar­te spo­tka­nie dla miesz­kań­ców i człon­ków orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, poświę­co­ne dostę­po­wi do infor­ma­cji publicz­nej. W spo­tka­niu wzię­ło udział ponad 20 osób.

Naszym gościem był Pan Krzysz­tof Izdeb­ski, praw­nik, eks­pert w dzie­dzi­nie dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej, czło­nek sto­wa­rzy­sze­nia Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Polska.

Eks­pert przed­sta­wił pod­sta­wy praw­ne dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej, następ­nie Krzysz­tof Kowa­lik z Fun­da­cji Wol­no­ści podzie­lił się swo­imi lubel­ski­mi doświad­cze­nia­mi ze sto­so­wa­nia pra­wa do infor­ma­cji publicznej.

FLOP

W dal­szej czę­ści odby­ła się gorą­ca dys­ku­sja. Miesz­kań­cy zwra­ca­li uwa­gę na pro­ble­my uzy­ska­nia infor­ma­cji publicz­nej w spół­dziel­niach miesz­ka­nio­wych oraz samo­rzą­dach zawodowych.

Wyda­rze­nie odby­ło się pod patro­na­tem Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy