Pomagamy budować Obywatelski Kraśnik

No Com­ments

Plakat_Wspolnie_zbudujmyMiło nam poin­for­mo­wać, że Fun­da­cja Wol­no­ści współ­pra­cu­je z Urzę­dem Mia­sta Kra­śnik, w celu przy­go­to­wa­nia mia­sta i jego miesz­kań­ców do wpro­wa­dze­nia budże­tu obywatelskiego.

W tym mie­sią­cu trwa­ją kon­sul­ta­cje przy­szło­rocz­ne­go budże­tu mia­sta. Będzie­my obec­ni na wszyst­kich sied­miu spo­tka­niach, gdzie zapre­zen­tu­je­my Kra­śni­cza­nom ideę oraz cele budże­tu obywatelskiego.

Nato­miast w przy­szłym roku zaj­mie­my się przy­go­to­wa­niem pro­ce­dur do wdro­że­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Kra­śni­ku. Wspól­nie z wła­dza­mi mia­sta sta­ra­my się o pozy­ska­nie dofi­nan­so­wa­nia na przy­go­to­wa­nie i reali­za­cję budże­tu oby­wa­tel­skie­go na rok 2015.

Wię­cej infor­ma­cji nt. akcji „Wspól­nie Zbu­duj­my Oby­wa­tel­ski Kra­śnik” znaj­dziesz na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Mia­sta Kra­śnik.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy