Rada Miasta powołała doraźną Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego

No Com­ments

Na sesji 10 kwiet­nia 2014 roku Rada Mia­sta Lublin powo­ła­ła doraź­ną Komi­sję ds. Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Zobacz treść uchwały.

Do zakre­su dzia­ła­nia doraź­nej Komi­sji będzie nale­żeć:
1) pro­mo­wa­nie idei budże­tu oby­wa­tel­skie­go;
2) moni­to­ro­wa­nie prze­bie­gu wdro­że­nia i wyko­na­nia Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go;

3) zapo­zna­nie się z wyni­ka­mi ana­li­zy pod wzglę­dem for­ma­l­no-pra­w­nym oraz sza­cun­ko­we­go kosz­tu reali­za­cji i gospo­dar­no­ści, wszyst­kich pro­po­zy­cji zadań zgło­szo­nych przez miesz­kań­ców Lubli­na do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go;
4) moni­to­ro­wa­nie pro­ce­su gło­so­wa­nia na pro­jek­ty zgło­szo­ne do Budże­tu Obywatelskiego.

W skład komi­sji wybra­no 11 rad­nych (wszyst­kich, któ­rzy zosta­li zgło­sze­ni): Jacek Bed­nar­czyk, Leszek Daniew­ski, Zdzi­sław Drozd, Zbi­gniew Jur­kow­ski, Michał Kraw­czyk, Zbi­gniew Ław­ni­czak, Jadwi­ga Mach, Jan Made­jek, Jaro­sław Paku­ła, Tomasz Pitu­cha oraz Krzysz­tof Siczek.

Prze­wod­ni­czą­cym komi­sji wybra­no Micha­ła Kraw­czy­ka.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy