Rejestry umów zawieranych w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin

No Com­ments
Komunikacja Miejska Lublin

źró­dło: Wikipedia

W dniu 26 mar­ca br. nasza fun­da­cja zwró­ci­ła się do ośmiu jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Urzę­du Mia­sta Lublin (ZNK, MOPR, ZTM, MUP, ZDiM, Cen­trum Kutl­tu­ry, Gale­ria Labi­rynt, Warsz­ta­ty Kul­tu­ry) z wnio­skiem o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nych poniż­szej treści:

1. Czy Pań­stwa jed­nost­ka pro­wa­dzi Cen­tral­ny Rejestr Umów?

2. Jeśli tak, to wno­szę o udo­stęp­nie­nie Cen­tral­ne­go Reje­stru Umów w for­ma­cie .xls (lub innym edy­to­wal­nym przez ogól­no­do­stęp­ne pro­gra­my typu MS Offi­ce lub Open Offi­ce, ew. w for­ma­cie .pdf) za okres od począt­ku ist­nie­nia do dnia reali­za­cji wniosku.

Pro­szę, aby zesta­wie­nie umów zawie­ra­ło poniż­sze elementy:

-numer umo­wy
-data zawar­cia
-kwo­ta
-ter­min od
-ter­min do
-klient
-przed­miot umowy

3. Jeśli Pań­stwa jed­nost­ka nie pro­wa­dzi Cen­tral­ne­go Reje­stru Umów to pro­szę o odpo­wiedź, w jaki spo­sób pro­wa­dzo­ny jest rejestr umów (czy w ogó­le jest pro­wa­dzo­ny) oraz o prze­sła­nie wycią­gu z reje­stru wg wska­zań (w mia­rę moż­li­wo­ści) z punk­tu 2.
Z odpo­wie­dzi otrzy­ma­nych do dzi­siaj z poszcze­gól­nych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych wyni­ka, że reje­strów umów nie pro­wa­dzą: Warsz­ta­ty Kul­tu­ry (odpo­wiedź), Cen­trum Kul­tu­ry (odpo­wiedź), Gale­ria Labi­rynt (odpo­wiedź), Zarząd Nie­ru­cho­mo­ści Komu­nal­nych (odpo­wiedź).

Reje­stry pro­wa­dzą, ale muszą doko­nać ano­ni­mi­za­cji danych lub go przy­go­to­wać i udo­stęp­nią w póź­niej­szym okre­sie: Miej­ski Ośro­dek Pomo­cy Rodzi­nie (do 18 kwiet­nia) oraz Miej­ski Urząd Pra­cy (do 30 kwiet­nia).

Nato­miast swo­je reje­stry udo­stęp­ni­ły nam dwie jed­nost­ki organizacyjne:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wykaz umów za okres 19 lip­ca 2011 – 2 kwiet­nia 2014

Zarząd Trans­por­tu Miej­skie­go w Lublinie

Rejestr umów za 2012 rok (254 pozy­cje)

Rejestr umów za 2013 rok (469 pozy­cji)

Rejestr umów za 2014 rok (127 pozy­cji – dane do dnia 9 kwiet­nia 2014)

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy