Co przed wyborami obiecał Michał Litwiniuk – Prezydent Białej Podlaskiej?

No Com­ments

Dokład­nie 66 obiet­nic zło­żył przed wybo­ra­mi Michał Litwi­niuk, wów­czas kan­dy­dat na Pre­zy­den­ta Bia­łej Pod­la­skiej. Rok przed koń­cem jego kaden­cji spraw­dza­my jak wywią­zał się z tych obietnic.

Most na Krznie, budo­wa sta­dio­nu, remont ulic czy dar­mo­wa komu­ni­ka­cja miej­ska dla mło­dzie­ży to tyl­ko kil­ka z kil­ku­dzie­się­ciu obiet­nic Micha­ła Litwi­niu­ka. Na rok przed wybo­ra­mi 42% obiet­nic jest speł­nio­nych, 17% w trak­cie a 32% wciąż nie­zre­ali­zo­wa­nych. Przy­zna­je­my, że 9% obiet­nic nie byli­śmy w sta­nie zweryfikować.

Co już się udało?

Stoi już sta­dion miej­ski, któ­ry pod zada­szo­ną try­bu­ną może pomie­ścić 1200 osób. Roz­bu­do­wa­no też obiek­ty spor­to­we przy szko­łach, m.in. hala przy ZSZ, czy boiska przy ZSS, ZSO nr 4. W szko­łach pod­sta­wo­wych poja­wi­ły się szaf­ki dla naj­młod­szych. Poja­wi­ły się nowe tere­ny rekre­acyj­ne (np. park lino­wy przy Kąpie­lo­wej czy park i plac zabaw przy ul. Wyzwo­le­nia). Pre­zy­dent dotrzy­mał też sło­wa w zakre­sie pilo­ta­żu noc­nej pro­hi­bi­cji. Zakaz sprze­da­ży alko­ho­lu po 22 się nie spraw­dził i został zniesiony.

Powstał sta­dion miejski

Boisko przy Zespo­le Szkół Specjalnych

Park tram­po­lin przy ul. Kąpielowej

Co jest w trakcie?

W trak­cie jest reali­za­cja bia­łej księ­gi budo­wy i remon­tu dróg. Część ulic zosta­ła już zre­ali­zo­wa­na (np. Sobo­lo­wa, Dam­ro­sza czy Mal­der), jed­nak część wciąż cze­ka na moder­ni­za­cję. W budo­wie jest przy­stań kaja­ko­wa na Krznie. W tym roku ma też się poja­wić Auto­ma­tycz­ny Zewnętrz­ny Defi­bry­la­tor w Urzę­dzie Miasta .

Uli­ca Madler już powstała

Uli­ca Żwir­ki i Wigu­ry jesz­cze nie powstała

Prze­dłu­że­nie Armii Kra­jo­wej dopie­ro powstaje

W trak­cie budo­wy jest przy­stań kajakowa

Czego nie udało się zrobić?

Wciąż nie powsta­ła Kar­ta Mło­de­go Przed­się­bior­cy. Nie moż­na też liczyć na wspar­cie dla mło­dych przed­się­bior­ców w for­mie wynaj­mu loka­lu za zło­tów­kę. Nie poja­wi­ła się dar­mo­wa komu­ni­ka­cja dla mło­dzie­ży. Choć każ­da szko­ła mia­ła być wypo­sa­żo­na w Auto­ma­tycz­ny Zewnętrz­ny Defi­bry­la­tor, to próż­no ich tam szu­kać. Nie powstał też obie­cy­wa­ny most na Krznie.

Nie powstał nowy most przez Krznę

Kil­ku obiet­nic nie uda­ło nam się zwe­ry­fi­ko­wać. Miał powstać stan­dard zała­twia­nia spraw. Cięż­ko oce­nić na ile stan­dard ten nie był już okre­ślo­ny ist­nie­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi. Mia­ły być zaję­cia poza­lek­cyj­ne i wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne – tutaj obiet­ni­ca była moc­no ogól­na. Mia­ły być cyklicz­ne spo­tka­nia z miesz­kań­ca­mi. Urząd wska­zu­je, że było ich 9, jed­nak trud­no nam oce­nić czy rze­czy­wi­ście są one cykliczne.

Z pozio­mem reali­za­cji poszcze­gól­nych obiet­nic moż­na się zapo­znać poniżej.

Obiet­ni­ca Stan Uza­sad­nie­nie
Auto­ma­tycz­ny Zewnętrz­ny Defi­bry­la­tor w każ­dej szkole. nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Bez­piecz­na Bia­ła – kom­pleks dzia­łań zapew­nia­ją­cy zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa w par­kach, na pla­cach zabaw, tere­nach przy szko­łach, np. przez patro­le stra­ży miej­skiej czy policji. nie­zre­ali­zo­wa­na Nie uda­ło nam się zna­leźć infor­ma­cji o zle­ca­niu ponadnor­ma­tyw­nych patro­li Stra­ży Miej­skiej i policji.
Bile­ty rodzin­ne na wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne (tań­sze bile­ty rodzinne). nie­zre­ali­zo­wa­na Spraw­dzi­li­śmy ostat­nie wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne, np. Nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy skar­pe­tek – brak infor­ma­cji o bile­tach rodzin­nych. Rzecz­nicz­ka pra­so­wa poin­for­mo­wa­ła nas jed­nak, że Bial­skie Cen­trum Kul­tu­ry udzie­la zni­żek przy zaku­pie bile­tów na impre­zy kul­tu­ral­ne oraz na zaję­cia sta­łe dla posia­da­czy bial­skich kart dużej rodziny.
Dar­mo­wa komu­ni­ka­cja dla uczniów i mło­dzie­ży szkolnej. nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Dokoń­cze­nie budo­wy uli­cy Ceglanej. nie­zre­ali­zo­wa­na brak, aktu­al­nie opra­co­wy­wa­ny jest projekt
Dokoń­cze­nie budo­wy uli­cy Żwir­ki i Wigury. nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Dokoń­cze­nie uli­cy Wyzwolenia. nie­zre­ali­zo­wa­na Roz­po­czę­ła się prze­bu­do­wa uli­cy, obec­nie jest budo­wa­ny chod­nik na odcin­ku od Pod­le­śnej do Drzewieckiego.
Eco­ci­ty – pane­le solar­ne i foto­wol­ta­icz­ne na budyn­kach uży­tecz­no­ści publicz­nej – szko­ły, urzędy. nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Kar­ta Mło­de­go Przed­się­bior­cy – sze­reg udo­god­nień dla mło­dych przed­się­bior­ców, m.in służ­ba publicz­na mia­ła­by im poma­gać, mia­sto stwo­rzy­ło­by sze­reg instru­men­tów w obsłu­dze praw­nej i finan­so­wej, aby uła­twić przed­się­bior­com roz­krę­ca­nie firmy. nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Lokal za zło­tów­kę – mia­sto mia­ło­by wynaj­mo­wać małe powierzch­nie przez pierw­szy okres dzia­łal­no­ści oso­bom po raz pierw­szy podej­mu­ją­cy dzia­łal­ność w Bia­łej Pod­la­skiej. Za sym­bo­licz­ną złotówkę. nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Miej­ska Stre­fa Gospo­dar­cza – rów­no­le­głe obok spe­cjal­nej stre­fy pod­stre­fy Eko­no­micz­nej, wpro­wa­dze­nie zwol­nień z podat­ków od nie­ru­cho­mo­ści w zamian za ponie­sio­ne nakła­dy inwe­sty­cyj­ne. Zwol­nie­nie przy­słu­gi­wa­ło­by na pewien okre­ślo­ny okres (głów­nie cho­dzi o małych i śred­nich przed­się­bior­ców, lokal­nych i nie tylko). nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Moder­ni­za­cja boiska pił­kar­skie­go i sta­dio­nu lek­ko­atle­tycz­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 9. nie­zre­ali­zo­wa­na Zada­nie mia­ło być ukoń­czo­ne w 2022 roku ze środ­ków budże­tu obywatelskiego.
Most na Krznie – budo­wa czwar­te­go mostu pomię­dzy uli­cą Arty­le­ryj­ską i Dale­ką moż­li­we do reali­za­cji lub roz­po­czę­cia jej wyko­na­nia w per­spek­ty­wie 5 lat. w trak­cie Obiet­ni­ca jesz­cze w trak­cie reali­za­cji. Goto­wa jest doku­men­ta­cja. Pra­ce mają się roz­po­cząć tego lata, a zakoń­cze­nie jest zapla­no­wa­ne na koniec 2024 r.  Mia­sto otrzy­ma­ło z Rzą­do­we­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Dróg dofi­nan­so­wa­nie na budo­wę mostu na rze­ce Krznie w kwo­cie ponad 29 mln zł.
Ośro­dek Inter­wen­cji Kry­zy­so­wej –  kom­plek­so­wa opie­ka i ochro­na, tera­peu­ta, psy­cho­log, peda­gog, praw­nik, dar­mo­wy noc­leg, dla np. ofiar prze­mo­cy domo­wej (finan­so­wa­ne ze środ­ków rzą­do­wych i unijnych). nie­zre­ali­zo­wa­na Od 1 stycz­nia 2016 r. na tere­nie mia­sta Bia­łej Pod­la­skiej nie funk­cjo­nu­je już Ośro­dek Inter­wen­cji Kry­zy­so­wej. Do tej pory nie uda­ło się go przy­wró­cić. Jak zapo­wia­da­ją urzęd­ni­cy: przy­sto­so­wu­ją lokal na jego potrzeby.

 

Pump­Track – tor dla ruchu koło­we­go dla desko­ro­lek czy hulaj­nóg (jeden powsta­je na jakimś osie­dlu, ma być ich więcej). nie­zre­ali­zo­wa­na Pump Track powstał w 2019 ze środ­ków Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go (z ini­cja­ty­wy miesz­kań­ców) przy ul. Świerkowej.
Rada Senio­rów jako organ part­ner­ski z wpły­wem na budżet doty­czą­cy ich samych. nie­zre­ali­zo­wa­na W pro­gra­mie posie­dzeń Rady Senio­rów nie ma mowy o oma­wia­niu budże­tu mia­sta. Wg rzecz­nicz­ki pra­so­wej Bial­ska Rada Senio­rów, chcąc uzy­skać środ­ki na swo­je dzia­ła­nie, oma­wia i pisze wnio­sek do Pre­zy­den­ta o wspar­cie finan­so­we i umiesz­cze­nie w budżecie.
Rada spor­tu – zmia­na w radzie spor­tu, decy­zyj­ność tego śro­do­wi­ska, usta­le­nie kry­te­riów podzia­łu środ­ków według obiek­tyw­nych czynników. nie­zre­ali­zo­wa­na Ostat­nia infor­ma­cja o Radzie Spor­tu pocho­dzi z zarzą­dze­nia z 2016 roku.
Rowe­ry miej­skie – kil­ka sta­cji w naj­bar­dziej uczęsz­cza­nych miej­scach miasta. nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Schro­ni­sko przy uli­cy Olszo­wej – zmia­na uchwa­ła o posia­da­niu psa, aby zwol­nić z tej opła­ty psy adop­to­wa­ne ze schroniska. zre­ali­zo­wa­na Odpo­wied­nie zwol­nie­nie uchwa­lo­no uchwa­łą IV/24/19.
Sta­cja łado­wa­nia samo­cho­dów elek­trycz­nych – moż­li­wa do zbu­do­wa­nia przy sta­cji auto­bu­sów, może samo­chód elek­trycz­ny stra­ży miejskiej. nie­zre­ali­zo­wa­na Wg EIPA (Ewi­den­cja Infra­struk­tu­ry Paliw Alter­na­tyw­nych) w Bia­łej są dwie ogól­no­do­stęp­ne sta­cje łado­wa­nia, żad­na nie zosta­ła jed­nak usta­wio­na przez UM. Mia­sto pla­nu­je jed­nak sta­cje łado­wa­nia auto­bu­sów MZK w dwóch lokalizacjach.
Stre­fa płat­ne­go par­ko­wa­nia w centrum. nie­zre­ali­zo­wa­na Stre­fy do tej pory nie uchwalono.
Szcze­pie­nia HPV i kam­pa­nia pro­fi­lak­tycz­na – bez­płat­ne szcze­pie­nia prze­ciw­ko wiru­so­wi HPV (dziew­czyn­ki w wie­ku 12 lat w pierw­szej kolej­no­ści) 100 tysię­cy i wię­cej na pro­gram. 300 dziew­czy­nek rocznie nie­zre­ali­zo­wa­na Jak tłu­ma­czy rzecz­nicz­ka Ratu­sza: Mini­ster­stwo Zdro­wia zapo­wia­da, że 1 czerw­ca rusza w Pol­sce powszech­ne, dobro­wol­ne i dar­mo­we szcze­pie­niem prze­ciw wiru­so­wi HPV dzie­ci w wie­ku 12 i 13 lat.
Wia­dukt i prze­dłu­że­nie ul. Alei Solidarności. nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Zachę­ca­nie miesz­kań­ców do przy­łą­cze­nia do miej­skiej sie­ci cie­płow­ni­czej – pro­gram „Cie­pło PEC w moim domu”. nie­zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka pra­so­we­go: Odbior­ca skła­da wnio­sek, spół­ka doko­nu­je ana­li­zy opła­cal­no­ści i na tej pod­sta­wie podej­mo­wa­na jest decy­zja o przy­łą­cze­niu do miej­skiej sie­ci ciepłowniczej.
Trud­no to jed­nak uznać za zachę­tę do przy­łą­cza­nia do PEC.
Stan­dard zała­twia­nia spraw (okre­śle­nie cza­su na wyda­nie decy­zji, wnio­sku itd.). nie­zwe­ry­fi­ko­wa­na Choć w urzę­dzie obo­wią­zu­ją kar­ty infor­ma­cyj­ne, dot. spo­so­bu zała­twia­nia spraw, to zosta­ły one wdro­żo­ne już w 2014 roku.
Uła­twia­nie kon­tak­tu z przed­sta­wi­cie­la­mi samo­rzą­du wojewódzkiego. nie­zwe­ry­fi­ko­wa­na Naszym zda­niem obiet­ni­ca jest nieweryfikowalna.
Urząd otwar­ty i przy­ja­zny, nasta­wio­ny na kon­tak­ty z ludźmi. nie­zwe­ry­fi­ko­wa­na Naszym zda­niem obiet­ni­ca jest nieweryfikowalna.
W spra­wie loka­cji uchodź­ców, mia­sto nie będzie słu­cha­ło władz par­tyj­nych tyl­ko mieszkańców. nie­zwe­ry­fi­ko­wa­na Naszym zda­niem obiet­ni­ca jest nieweryfikowalna.
Zaję­cia poza­lek­cyj­ne, wyda­rze­nia kulturalne. nie­zwe­ry­fi­ko­wa­na Obiet­ni­ca zbyt ogól­na, nie da się jej zweryfikować.
Zatrud­nia­nie dyrek­to­rów szkół, burs, itd. bez ingerencji. nie­zwe­ry­fi­ko­wa­na Naszym zda­niem obiet­ni­ca jest nieweryfikowalna.
Auto­ma­tycz­ny Zewnętrz­ny Defi­bry­la­tor w Urzę­dzie Miasta. w trak­cie Trwa pro­ce­du­ra wyło­nie­nia dostaw­cy Auto­ma­tycz­ne­go Zewnętrz­ne­go Defi­bry­la­to­ra w Urzę­dzie Mia­sta – mon­taż nastą­pi w pierw­szej poło­wie br.
Awans w wydat­kach per capi­ta (48 miej­sce na 48 miast na pra­wach powiatu). w trak­cie W Pol­sce jest 66 miast na pra­wach powia­tu (w tym 18 miast woje­wódz­kich). W 2018 roku mia­sto było 56. W kolej­nych latach pozy­cja Bia­łej Pod­la­skiej była następująca:
2019: 53,
2020: 44,
2021: 51.
Mia­sto awan­so­wa­ło, musi jed­nak utrzy­mać awans do koń­ca kadencji.
Bia­ła księ­ga budo­wy i remon­tu dróg pię­cio­let­ni plan budo­wy i remon­tu dróg i chod­ni­ków, przy czym na układ uzu­peł­nia­ją­cy prze­zna­czo­ne będzie min. 3 mln zł środ­ków wła­snych rocznie. w trak­cie W 2020 roku zapre­zen­to­wa­no Plan Budo­wy Dróg. Łącz­ny koszt zapla­no­wa­nych inwe­sty­cji osza­co­wa­no na 12 mln 535 tys zł.
Zna­la­zły się w nim:
na rok 2020:
– ul. Sobo­lo­wa (zro­bio­na),
– ul. Lisia (zro­bio­na),
– ul. Nar­tow­skie­go (zro­bio­na),
– ul. Fur­ma­na (zro­bio­na),
na rok 2021:
– ul. Dam­ro­sza (zro­bio­na),
– ul. Na Skar­pie (zro­bio­na),
– ul. Kle­ber­ga (zro­bio­na),
– ul. Cze­cha (zro­bio­na),
na rok 2022:
– ul. Jastrzę­bia (w trac­kie realizacji),
– ul. Sikor­skie­go (w trac­kie realizacji),
– ul. Rako­wa (opra­co­wa­no pro­jekt, w prze­tar­gu na budo­wę ofer­ty prze­wyż­sza­ły budżet),
– ul. More­lo­wa (w trak­cie realizacji),
– ul. Zawi­szy Czar­ne­go (opra­co­wy­wa­na jest doku­men­ta­cja pro­jek­to­wa, prze­targ na budo­wę ma być ogło­szo­ny w 2023 roku),
– łącz­nik pomię­dzy ul. Siel­czyk a ul. Zagro­do­wą (zro­bio­na)
na rok 2023:
– ul. Madler (zro­bio­na),
– ul. Chło­pic­kie­go (w trac­kie prze­tar­gu na opra­co­wa­nia dokumentacji),
– ul. Sar­nia (w trac­kie prze­tar­gu na opra­co­wa­nia dokumentacji).
Cyklicz­ne spo­tka­nia z miesz­kań­ca­mi, kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne, odpo­wia­da­nie na zapro­sze­nia, na spo­tka­niach róż­nych grup itd. (np. dział­kow­cy, przedsiębiorcy). w trak­cie Odby­ły się spo­tka­nia za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych – 9 spo­tkań live.
Prze­bu­do­wa rond i skrzy­żo­wań, ron­da przy budo­wie dróg, jako naj­lep­sze roz­wią­za­nia na kor­ki, zom­bie lights (spe­cjal­ne świa­tła przed przej­ścia­mi dla pie­szych, aby zwró­cić ich uwa­gę, gdy korzy­sta­ją ze smart­pho­nów) przy głów­nych skrzy­żo­wa­niach i przy szkołach. w trak­cie Z prze­ka­za­nych przez urząd danych wyni­ka, że licz­ba rond wzro­sła o 100% (z 8 do 16. Powsta­ły m.in. na DK2, Łomaska/Kolejowa, Łomaska/Witoroska, Witoroska/Koncertowa, Jana III Sobieskiego/Janowska, al. Jana Paw­ła II/Janowska.
Brak infor­ma­cji o reali­za­cji zom­bie lights. Urzęd­ni­cy chwa­lą się jed­nak wyko­na­niem bez­piecz­niej­szych przejść dla pie­szych: wyse­pek dla pie­szych, wynie­sio­nych przejść, pro­gów wyspo­wych przed przejściami.
Prze­bu­do­wa ulic: Sidor­skiej, War­szaw­skiej, Pod­miej­skiej, Armii Krajowej. w trak­cie ul. Sidor­ska – czę­ścio­wo zro­bio­na (od gra­ni­cy mia­sta do Solidarności)
ul. War­szaw­ska – zrobiona
ul. Pod­miej­ska – zrobiona
ul. Armii Kra­jo­wej – w trak­cie robót, do skoń­cze­nia w 2023
Przy­stań kaja­ko­wa na Krznie. w trak­cie Budo­wa jest na ukończeniu.
Rada Przed­się­bior­ców jako organ part­ner­ski, repre­zen­ta­tyw­ny, z któ­rym będą kon­sul­to­wa­ne wszyst­kie uchwa­ły, pomy­sły i pro­jek­ty (kwe­stie gospodarcze). w trak­cie W mar­cu 2021 powo­ła­no Radę ds. Roz­wo­ju Gospo­dar­cze­go przy Pre­zy­den­cie Mia­sta Bia­ła Podlaska.
Roz­wój bial­skiej edu­ka­cji – sty­pen­dia za osią­gnię­cia nauko­we, spor­to­we, artystyczne. w trak­cie Wdro­żo­no sty­pen­dia nauko­we, spor­to­we i artystyczne.
Awans w indek­sie atrak­cyj­ność inwe­sty­cyj­na (58 miej­sce na 65 miejsc). Zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: W ran­kin­gu „Mia­sta przy­ja­zne dla biz­ne­su 2021” Mia­sto Bia­ła Pod­la­ska upla­so­wa­ło się na III miej­scu w kate­go­rii Mia­sta od 50 000 do 149 000 mieszkańców.
Budo­wa stadionu. zre­ali­zo­wa­na Sta­dion został otwarty.
Budo­wa ście­żek rowe­ro­wych (naj­pierw te zapla­no­wa­ne z lat 2018–2020). zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: Pomię­dzy 2019 a 2023 zre­ali­zo­wa­no ok. 23 km infra­struk­tu­ry rowerowej.
Sieć cią­gów pie­­szo-rowe­­ro­­wych powsta­wa­ła głów­nie w ramach pro­jek­tu dofi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków unij­nych „Budo­wa zin­te­gro­wa­ne­go sys­te­mu zrów­no­wa­żo­nej mobil­no­ści miej­skiej”, któ­ry został zakoń­czo­ny w poło­wie 2022 r. W ramach pro­jek­tu powsta­ło łącz­nie bli­sko 16 km ście­żek rowe­ro­wych m.in. na uli­cach: Tere­bel­skiej, Brze­skiej, Sidor­skiej, Kru­czej, Janow­skiej, Zam­ko­wej, Łoma­skiej, Wito­ro­skiej, Zie­lo­nej, Pod­le­śnej, Kościel­nej, Sta­cyj­nej, Al. Tysiąc­le­cia oraz dojaz­dów do kła­dek nad rze­ką Krzną bie­gną­cych w cią­gu ul. Mic­kie­wi­cza i Kąpielowej.
Budo­wa tere­nów rekreacyjnych zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: W latach 2019–2023 zosta­ły wybu­do­wa­ne (oraz kon­ty­nu­uje­my reali­za­cję) nastę­pu­ją­ce tere­ny rekreacyjne:
– park miej­ski w rejo­nie ulic: Wyzwo­le­nia, Drze­wiec­kie­go, Wito­szyń­skie­go i Kruczej,
– ogród sen­so­rycz­ny dla dzie­ci na tere­nie Zespo­łu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych Nr 4,  ul. Aka­de­mic­ka 8,
– Nauko­wy Plac Zabaw przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 5 w Zespo­le Szkół z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi przy ul. Sidor­skiej 30,
– trzy boiska ze sztucz­ną nawierzch­nią  oraz siłow­nią zewnętrz­ną przy ul. Na Skar­pie  – stre­et­ball, wor­ko­ut, gol­box – boisko dla najmłodszych,
– rekre­acyj­ny park lino­wy w rejo­nie ulic:  Kąpie­lo­wej i  Łukaszyńskiej,
– rekre­acyj­ny FIT Park Zdro­wia przy ul. Ks. Zbi­gnie­wa Bieńkowskiego,
– edu­ka­cyj­na ścież­ka przy­­ro­d­ni­­czo-rekre­­a­cy­j­nej „Leśny zaką­tek” na tere­nie pla­cu zabaw Przed­szko­la Samo­rzą­do­we­go Nr 13 przy ul. K. Jagiel­loń­czy­ka 17,
– plac spor­to­wy typu SKATEPARK przy ul. Świerkowej,
– plac zabaw i rowe­ro­wy pla­cu zabaw „PUMPTRACK” – przy ul. Świerkowej,
– boiska do siat­ko­no­gi wraz z cią­giem pie­­szo-jez­d­nym i miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi dla potrzeb Aka­de­mii pił­kar­skiej TOP 54 przy ul. Sidorskiej,
– roz­bu­do­wa boiska wie­lo­funk­cyj­ne­go obej­mu­ją­ca budo­wę oświe­tle­nia i moni­to­rin­gu oraz wyko­na­nie chod­ni­ków i ogro­dze­nia tere­nu przy ul. Hen­ry­ka Rewakowicza,
– plac zabaw z ele­men­ta­mi  małej archi­tek­tu­ry przy ul. Janowskiej,
– siłow­nia zewnętrz­na  i ścież­ki lek­ko­atle­tycz­na przy ul. Zagrodowej,
– plac zabaw przy Przed­szko­lu Samo­rzą­do­wym nr 17 ul. Zyg­mun­ta Starego,
– siłow­nia zewnętrz­na przy ul. Aka­de­mic­kiej 8,
– plac zabaw i siłow­ni tere­no­wej w par­ku miej­skim na os. Jagiellońskim.
– plac zabaw  przy uli­cy Sidorskiej.
– plac zabaw z ele­men­ta­mi siłow­ni zewnętrz­nej w Szko­le Spe­cjal­nej przy ul. Orzechowej.
– boisko wie­lo­funk­cyj­ne ze sztucz­ną nawierzch­nią przy ul. Rewakowicza.
Budo­wa uli­cy Pod­miej­skiej w ruchu dwukierunkowym. zre­ali­zo­wa­na Uli­ca wybudowana.
Dyżur pre­zy­den­ta tak jak urzę­du, czy­li Pre­zy­dent do 17:00. Zre­ali­zo­wa­na Wg infor­ma­cji na stro­nie pre­zy­dent przyj­mu­je do godzi­ny 17:00, szczegóły:
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=60
Jako pre­zy­dent będzie „grał do koń­ca świa­ta i jeden dzień dłu­żej” z Wiel­ką Orkie­strą Świą­tecz­nej Pomocy. zre­ali­zo­wa­na Pre­zy­dent cią­gle wspie­ra WOŚP, a w mie­ście jed­no z rond nosi imię WOŚP.
Kształ­ce­nie dual­ne, dal­sze roz­wi­ja­nie współ­pra­cy pomię­dzy szko­ła­mi i przedsiębiorcami. zre­ali­zo­wa­na Urząd wpro­wa­dził Bial­ski Sys­tem Doradz­twa Zawodowego.
Infor­ma­cja od rzecznika:
Rok dzia­ła­nia Bial­skie­go Sys­te­mu Doradz­twa Zawo­do­we­go to 3 081 pod­ję­tych dzia­łań dla 10 360 dzie­ci i uczniów przez 507 nauczy­cie­li, w tym:
– 2 599 dzia­łań w zakre­sie posze­rza­nia wie­dzy na temat świa­ta zawo­dów i ryn­ku pracy,
– 155 zajęć kształ­tu­ją­cych aktyw­ną posta­wę wobec edu­ka­cji i pracy,
– 327 zajęć kształ­tu­ją­cych u uczniów wie­dzę na temat wła­snych zdol­no­ści i moż­li­wo­ści ich rozwijania,
– 170 omó­wio­nych i zapre­zen­to­wa­nych dzie­ciom i uczniom róż­nych zawodów
– 26 rodzi­ców aktyw­nie bio­rą­cych udział w pre­zen­ta­cji róż­nych zawodów,
– 757 nauczy­cie­li aktyw­nie bio­rą­cych udział w programie,
– 43 dzia­ła­nia obej­mu­ją­ce 122 dzie­ci i uczniów Zespo­łu Szkół Specjalnych.
Bial­ski Sys­tem Doradz­twa Zawo­do­we­go to także:
– Reali­za­cja pro­jek­tu „Zanim wybie­rzesz – poznaj siebie”,
– Kon­kur­sy pro­mu­ją­ce szkol­nic­two zawo­do­we obję­te Patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Bia­ła Podlaska,
– Reali­za­cja autor­skich pro­gra­mów w zakre­sie pro­mo­cji szkol­nic­twa zawodowego,
– Szko­le­nia z zakre­su doradz­twa zawodowego,
– Plat­for­ma inter­ne­to­wa będą­ca sie­cią współ­pra­cy – Forum Dorad­ców Zawodowych,
– Zakład­ka na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Mia­sta Bia­ła Pod­la­ska pn. Bial­ski Sys­tem Doradz­twa Zawodowego,
– Elek­tro­nicz­ny infor­ma­tor o szko­łach zawo­do­wych znaj­du­ją­cy się na stro­nie inter­ne­to­wej Urzędu
Mia­sta Bia­ła Pod­la­ska pn. Kształ­ce­nie zawodowe.
Mia­sto Aka­de­mii Bialskiej. zre­ali­zo­wa­na W 2022 r. Pań­stwo­wa Szko­ła Wyż­sza im. Papie­ża Jana Paw­ła II zosta­ła prze­kształ­co­na w Aka­de­mię Bial­ską Nauk Sto­so­wa­nych im. Jana Paw­ła II.
Otwar­te drzwi gabi­ne­tu pre­zy­den­ta 2 dni w tygo­dniu (2/7). Zre­ali­zo­wa­na Pre­zy­dent przyj­mu­je 2 razy w tygo­dniu, szczegóły:
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=60
Usta­no­wie­nie peł­no­moc­ni­ka ds. Osób z Niepełnosprawnością. zre­ali­zo­wa­na Peł­no­moc­nik został powołany.
Pod­wyż­sze­nie dodat­ków za wychowawstwo. zre­ali­zo­wa­na Dodat­ki za wycho­waw­stwo od 1 wrze­śnia 2022 r. zosta­ły pod­nie­sio­ne z 300 zł na 500 zł.
Podział na gru­py w szko­łach śred­nich przy przed­mio­tach przyrodniczych. Zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: Uwzględ­ni­li­śmy każ­dy zło­żo­ny przez dyrek­to­ra wnio­sek o zwięk­szo­ne środ­ki na podział na grupy.
Pokój dla rodzi­ca z dzieckiem. zre­ali­zo­wa­na Pokój dla rodzi­ca z przy­go­to­wa­no już w listo­pa­dzie 2018 r.
Roz­bu­do­wa obiek­tów spor­to­wych przy szkołach. zre­ali­zo­wa­na W latach 2019–2022 zosta­ły wybudowane:
– hala spor­to­wa przy Zespo­le Szkół Zawo­do­wych ul. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go 36,
– boisko wie­lo­funk­cyj­ne ze sztucz­ną nawierzch­nią  przy  Zespo­le Szkół Spe­cjal­nych  ul. Orze­cho­wa 58,
– boisko wie­lo­funk­cyj­ne ze sztucz­ną nawierzch­nią  przy  Zespo­le Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych  Nr 4 ul. Aka­de­mic­ka 8,
– boisko do pił­ki pla­żo­wej przy Zespo­le Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych Nr 4 ul. Aka­de­mic­ka 8,
– trzy boiska do pił­ki pla­żo­wej przy Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 6 ul. Lesz­czy­no­wa 16,
– boisko pił­kar­skie ze sztucz­nej nawierzch­ni wraz z odwod­nie­niem, boiska wie­lo­funk­cyj­ne­go o nawierzch­ni poli­ure­ta­no­wej, bież­ni i skocz­ni oraz oświe­tle­nie obu boisk przy Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 3.
A tak­że przeprowadzono:
– remont boiska wie­lo­funk­cyj­ne­go w Zespo­le Szkół z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi ul. Sidor­ska 30,
– prze­bu­do­wę bież­ni boiska spor­to­we­go  przy Zespo­le Szkół ul. Zyg­mun­ta Augu­sta 2 (w trak­cie realizacji).
Urząd on-line – moż­li­wość umó­wie­nia się na wizy­tę z urzęd­ni­kiem przez Internet. Zre­ali­zo­wa­na Na wizy­tę moż­na się umó­wić przez stro­nę: http://rezerwuj.bialapodlaska.pl
Warsz­ta­ty tera­pii zaję­cio­wej, utwo­rze­nie klu­bu dla osób nie­peł­no­spraw­nych wraz z Cari­ta­sem i Elremet. zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: Warsz­ta­ty Tera­pii Zaję­cio­wej funk­cjo­nu­ją przy SI „Elre­met” i pro­wa­dzo­ny jest Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej. Dru­gi warsz­tat znaj­du­je się przy Ośrod­ku Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej i pro­wa­dzo­ny tak­że przez Cari­tas. Łącz­nie tera­pią obję­to 72 osoby.
Wery­fi­ka­cja zasad­no­ści zaka­zu sprze­da­ży alko­ho­lu po godzi­nie 22:00. zre­ali­zo­wa­na Wpro­wa­dzo­ny zakaz po pilo­ta­żu został uchylony.
Wię­cej środ­ków na szko­le­nia dla rad pedagogicznych. zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: Środ­ki na szko­le­nie rad peda­go­gicz­nych zwięk­szo­no o ponad 100% – z 34980 zł w 2018 r. do 77100 zł w 2023 r.
Wspar­cie dla nauczy­cie­li osią­ga­ją­cych dobre wyni­ki w nauczaniu. zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: Nauczy­cie­le osią­ga­ją­cy bar­dzo dobre wyni­ki naucza­nia i suk­ce­sy w pra­cy dydak­tycz­nej otrzy­mu­ją nagro­dy Pre­zy­den­ta Mia­sta, Urząd Mia­sta wszech­stron­nie wspie­ra ini­cja­ty­wy dydak­tycz­ne i wycho­waw­cze podej­mo­wa­ne przez wyróż­nia­ją­cych się nauczycieli.
Wspar­cie mię­dzy­po­ko­le­nio­we­go wolon­ta­ria­tu uczniow­skie­go, wolon­ta­riat międzypokoleniowy. zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: Poprzez Miej­ski Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej pod­ję­li­śmy taką współ­pra­cę z Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej. W okre­sie lock­dow­nu mło­dzież (m.in. har­ce­rze z ZHP), pry­wat­ne oso­by nie­zrze­szo­ne poma­ga­ły oso­bom star­szym i samot­nym, podob­nie jak potem pod­czas miej­skiej akcji wspar­cia osób ucho­dzą­cych z Ukra­iny przed agre­sją rosyj­ską. W każ­dej sytu­acji, kie­dy dzia­ła­nia wolon­ta­riac­kie są potrzeb­ne, do Urzę­du Mia­sta zgła­sza­ją się oso­by, któ­re chcą w wolon­ta­ria­cie uczest­ni­czyć. Jest to efekt otwar­to­ści i dobre­go współ­dzia­ła­nia z licz­ny­mi gru­pa­mi spo­łecz­ny­mi mia­sta.  Wspie­ra­my rów­nież szkol­ne klu­by wolon­ta­ria­tu w pro­wa­dze­niu akcji charytatywnych.
Zachę­ca­nie i podej­mo­wa­nie aktyw­no­ści, aby mło­dzież uczęsz­cza­ła do szkół zawo­do­wych, bran­żo­wych (żeby mło­dzież mogła po nauce pra­co­wać wśród lokal­nych przedsiębiorców). zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: Od 2020 r. z ini­cja­ty­wy pre­zy­den­ta Micha­ła Litwi­niu­ka reali­zo­wa­ny jest autor­ski pro­gram Bial­ski Sys­tem Doradz­twa Zawo­do­we­go. Uczest­ni­czą w nim przed­się­bior­cy, szkol­ni dorad­cy zawo­do­wi, dyrek­to­rzy, przed­sta­wi­cie­le UM, Porad­nia Peda­­go­­gi­cz­no-Psy­­cho­­lo­­gi­cz­na. We wrze­śniu każ­de­go roku przy­go­to­wy­wa­ny jest plan dzia­ła­nia, któ­ry pod­le­ga oce­nie i ewa­lu­acji. Współ­two­rzą go przed­się­bior­cy, ich opi­nia jest też istot­na przy two­rze­niu nowych kie­run­ków kształ­ce­nia w szko­le bran­żo­wej i w tech­ni­kach. Celem pro­gra­mu jest m.in. zwięk­sze­nie licz­by uczniów w tych szkołach.
Zain­we­sto­wa­nie w kla­sach 1–3 szkół pod­sta­wo­wych w szaf­ki dla uczniów. zre­ali­zo­wa­na Inwe­sty­cję zre­ali­zo­wa­no w 2019 r. na kwo­tę – 82 518,24 zł.
Zapew­nie­nie odśnie­ża­nia dróg i chod­ni­ków – oso­by bez­ro­bot­ne z Urzę­du Pra­cy i oso­by mają­ce pra­ce spo­łecz­ne mogły­by to zrobić. zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: W jed­nej ze spół­ek zatrud­nia­ne są oso­by bez­ro­bot­ne z Urzę­du Pra­cy, któ­re świad­czą usłu­gi zamia­ta­nia i ręcz­ne­go odśnie­ża­nia chodników.
Zdy­na­mi­zo­wa­nie współ­pra­cy mię­dzy szko­ła­mi bran­żo­wy­mi a przedsiębiorcami. Zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: Od 2020 r. z ini­cja­ty­wy pre­zy­den­ta Micha­ła Litwi­niu­ka reali­zo­wa­ny jest autor­ski pro­gram Bial­ski Sys­tem Doradz­twa Zawo­do­we­go. Uczest­ni­czą w nim przed­się­bior­cy, szkol­ni dorad­cy zawo­do­wi, dyrek­to­rzy, przed­sta­wi­cie­le UM, Porad­nia Peda­­go­­gi­cz­no-Psy­­cho­­lo­­gi­cz­na. We wrze­śniu każ­de­go roku przy­go­to­wy­wa­ny jest plan dzia­ła­nia, któ­ry pod­le­ga oce­nie i ewa­lu­acji. Współ­two­rzą go przed­się­bior­cy, ich opi­nia jest też istot­na przy two­rze­niu nowych kie­run­ków kształ­ce­nia w szko­le bran­żo­wej i w tech­ni­kach. Celem pro­gra­mu jest m.in. zwięk­sze­nie licz­by uczniów w tych szkołach.
Zmia­na finan­so­wa­nie sportu. zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: Na reali­za­cję zadań z zakre­su kul­tu­ry fizycz­nej środ­ki w budże­cie Mia­sta Bia­ła Pod­la­ska zosta­ły zwięk­szo­ne o 26.35%.
Zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej w kwe­stii segre­ga­cji odpa­dów – edu­ka­cja w szko­łach czy nawet w przedszkolach. zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: Szko­ły i przed­szko­la znaj­du­ją­ce się na tere­nie mia­sta Bia­ła Pod­la­ska sys­te­ma­tycz­nie reali­zu­ją edu­ka­cję eko­lo­gicz­ną. Od kil­ku lat pro­wa­dzo­na jest segre­ga­cja odpa­dów pro­du­ko­wa­nych w szko­łach i przed­szko­lach. Na tere­nie szkół i przed­szko­li orga­ni­zo­wa­ne są zbiór­ki, maku­la­tu­ry, elek­tro­śmie­ci, pla­sti­ko­wych nakrę­tek, bate­rii, zuży­tych tele­fo­nów komór­ko­wych itp. Spo­łecz­ność szkol­na i przed­szkol­na regu­lar­nie uczest­ni­czy w akcjach: „Sprzą­ta­nie świa­ta” i „Czy­sta rze­ka”. Nauczy­cie­le w szko­łach i przed­szko­lach pro­wa­dzą zaję­cia, poga­dan­ki i pro­gra­my  z zakre­su ekologii.
Na tere­nie kil­ku zespo­łów szkół znaj­du­je się ser­dusz­ko, do któ­re­go zbie­ra­ne są nakręt­ki pla­sti­ko­we, któ­re następ­nie prze­ka­zy­wa­ne są orga­ni­za­cjom o cha­rak­te­rze dobroczynnym.
W 2022 r. Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 przy­stą­pi­ła do ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su „Pol­ska Sto­li­ca Recy­klin­gu”, w ramach któ­re­go pro­wa­dzo­na była zbiór­ka zuży­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go oraz pro­pa­go­wa­nie wła­ści­wych postaw na rzecz selek­tyw­nej zbiór­ki odpadów.
II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Bia­łej Pod­la­skiej uczest­ni­czy we współ­pra­cy z Nauko­wą i Aka­de­mic­ką Sie­cią Kom­pu­te­ro­wą – Pań­stwo­wym Insty­tu­tem Badaw­czym z sie­dzi­bą w War­sza­wie w pro­gra­mie Czy­ste Powie­trze – Edu­ka­cyj­na Sieć Anty­smo­go­wa. Jest to pro­gram infor­ma­cyj­ny na rzecz czy­ste­go powie­trza reali­zo­wa­ny przez Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy NASK we współ­pra­cy z Pol­skim Alar­mem Smo­go­wym. II LO im. Emi­lii Pla­ter z pomo­cą i przy wspar­ciu NASK reali­zu­je Pro­jekt Edu­ka­cyj­na Sieć Anty­smo­go­wa słu­żą­cy zwięk­sze­niu świa­do­mo­ści uczniów, ich rodzi­ców, jak rów­nież nauczy­cie­li w zakre­sie sze­ro­ko rozu­mia­nej eko­lo­gii, przede wszyst­kim w zakre­sie pro­ble­ma­ty­ki jako­ści powie­trza jako wspól­ne­go dobra o szcze­gól­nym znaczeniu.

O tym jak zebra­li­śmy obiet­ni­ce wybor­cze i jak je spraw­dza­my możesz prze­czy­tać tutaj.

Fun­da­cja Wol­no­ści doło­ży­ła nale­ży­tej sta­ran­no­ści by przed­sta­wio­ne infor­ma­cje były praw­dzi­we i aktu­al­ne, zastrze­ga­my sobie jed­nak pra­wo do błę­dów. Jeśli je widzisz – koniecz­nie nas o tym poin­for­muj (obietnice@fundacjawolnosci.org)!!!


Zdję­cie tytu­ło­we: zdję­cie Bia­łej Pod­la­ski: Sche­vchen­ko Andrey, zdję­cie Micha­ła Litwi­niu­ka pocho­dzi z jego mediów społecznościowych

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

 

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy