PGE Dystrybucja musi ujawnić informacje o samochodach służbowych

No Com­ments

Jesz­cze w 2017 roku wysła­li­śmy do spół­ki PGE Dys­try­bu­cja wnio­sek z pyta­nia­mi o wyko­rzy­sta­nie samo­cho­dów służ­bo­wych przez człon­ków zarzą­du, rady nad­zor­czej i osób na dyrek­tor­skich sta­no­wi­skach. Sąd admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie naka­zał spół­ce ujaw­nić infor­ma­cje, ale ta szła w zapar­te i zło­ży­ła skar­gą kasa­cyj­ną do NSA. W paź­dzier­ni­ku br. NSA odrzu­cił skar­gę spół­ki i zobo­wią­zał do wyko­na­nia wyroku.

Treść pytań:

1) czy zarząd, rada nad­zor­cza lub oso­by na sta­no­wi­skach dyrek­tor­skich w Spół­ce mają do dys­po­zy­cji samo­cho­dy służ­bo­we? 2) jeże­li tak to: a) jaka jest mar­ka i rok pro­duk­cji poszcze­gól­nych samo­cho­dów; b) jakie są zasa­dy użyt­ko­wa­nia tych samo­cho­dów; c) jakie były kosz­ty pali­wa do tych samo­cho­dów, ponie­sio­ne w 2015r., 2016r. i 2017r. do chwi­li roz­pa­trze­nia wnio­sku (dla każ­de­go roku oddziel­nie); 3) czy któ­ryś z samo­cho­dów służ­bo­wych, będą­cych w dys­po­zy­cji zarzą­du, rady nad­zor­czej lub dyrek­to­rów zosta­ły w cią­gu minio­nych 3 lat sprze­da­ne? jeśli tak, to na jakich zasa­dach odby­wa­ła się sprze­daż, kto został nabyw­cą i za jaką cenę?

Spół­ka odmó­wi­ła odpo­wie­dzi, twier­dząc, że te infor­ma­cje nie sta­no­wią infor­ma­cji publicz­ne. Zaskar­ży­li­śmy spra­wą do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Ten nie miał wąt­pli­wo­ści i naka­zał ujaw­nić spół­ce w/w infor­ma­cje (sygn. akt II SAB/Lu 4/20). Nie­ste­ty tak się nie sta­ło, bo spół­ka odwo­ła­ła się od wyro­ku do Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Dopie­ro w paź­dzier­ni­ku br. zapadł pra­wo­moc­ny wyrok.

Skar­ga kasa­cyj­na spół­ka zosta­ła odda­lo­na przez NSA (sygn. akt III OSK 3386/21). Ponad­to pań­stwo­wa spół­ka ma zwró­cić nam 360 zł kosz­tów sądo­wych (oraz 100 zł w wyni­ku wyro­ku z I instancji).

Przy­po­mi­na­my, że już wcze­śniej spół­ka bro­ni­ła dostę­pu do infor­ma­cji odwo­łu­jąc się do NSA po wyro­kach lubel­skie­go WSA, dot. udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji o nagro­dach dla człon­ków zarzą­du i wynaj­mu pow. biu­ro­wych. Po serii prze­gra­nych w sądach (w sumie przed powyż­szym wyro­kiem spół­ka w latach 2017–2020 prze­gra­ła z nami 4 spra­wy o dostęp do infor­ma­cji w WSA w Lubli­nie oraz 2 spra­wy w NSA) spół­ka zaczę­ła odpo­wia­dać na wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej (np. o nagro­dy dla człon­ków zarządu).

Co cie­ka­we, kon­struk­cja zada­ne­go przez nas pyta­nia powo­du­je, że spół­ka musi udzie­lić infor­ma­cji o wyko­rzy­sta­niu samo­cho­dów nie tyl­ko za lata 2015–2017, ale za każ­dy kolej­ny aż do dnia roz­pa­trze­nia wniosku.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy