Na co poszły dotacje z Funduszu Sprawiedliwości? Sąd nakazał udzielić odpowiedzi Ministrowi Sprawiedliwości

No Com­ments

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie, na posie­dze­niu nie­jaw­nym, zobo­wią­zał Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści do roz­pa­trze­nia nasze­go wnio­sku o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji o dota­cjach przy­zna­nych z tzw. Fun­du­szu Spra­wie­dli­wo­ści w woje­wódz­twie lubel­skim (sygn. akt II SAB/Wa 316/22).

Poni­żej publi­ku­je­my treść pytań, któ­re wysła­li­śmy do ministerstwa:
1. Dla pro­jek­tów finan­so­wa­nych przez Fun­dusz Pomo­cy Pokrzyw­dzo­nym oraz Pomo­cy Post­pe­ni­ten­cjar­nej – Fun­du­szu Spra­wie­dli­wo­ści w latach 2017–2021, któ­re były reali­zo­wa­ne przez orga­ni­za­cje mają­ce sie­dzi­bę na tere­nie woje­wódz­twa lubelskiego:
a) tre­ści dofi­nan­so­wa­nych wniosków,
b) kart ich oce­ny merytorycznej,
c) umów z anek­sa­mi i załącznikami,
d) spra­woz­dań z ich realizacji,
e) tre­ści doku­men­tów o któ­rych mowa w § 32 pkt 1 roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 13 wrze­śnia 2017 r. w spra­wie Fun­du­szu Pomo­cy Pokrzyw­dzo­nym oraz Pomo­cy Post­pe­ni­ten­cjar­nej – Fun­du­szu Sprawiedliwości,

W odpo­wie­dzi uzy­ska­li­śmy jedy­nie infor­ma­cje o tym, jakim orga­ni­za­cjom prze­ka­za­no pie­nią­dze: Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Aktyw­no­ści „Bona Fides”, Sto­wa­rzy­sze­nie Inte­gra­cji Rodzin „Przy­stań”, Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Pomo­cy Oso­bom Potrze­bu­ją­cym „Aga­pe”, Sto­wa­rzy­sze­nie Post­is, Sto­wa­rzy­sze­nie Cen­trum Wolon­ta­ria­tu, Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej, Stowarzyszenie
Soli­dar­no­ści Globalnej.

Mini­ster­stwo utrzy­my­wa­ło, że przed­mio­to­we infor­ma­cje nie doty­czą spraw publicz­nych tyl­ko „indy­wi­du­al­nych”, więc nie może ich udo­stęp­nić. Poni­żej odpo­wiedź, jaką prze­ka­za­ło nam ministerstwo.

Orze­cze­nie nie jest prawomocne.

Odpo­wiedź na wnio­sek nr DFS-III.082.28.2021

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy