Nagranie z drugiego posiedzenia Komisji Rady Miasta ds BO (29 maja)

No Com­ments

Dzię­ki uprzej­mo­ści Biu­ra Rady Mia­sta Lublin, otrzy­ma­li­śmy nagra­nie z dru­gie­go posie­dze­nia Komi­sji doraź­nej Rady Mia­sta ds. Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Spo­tka­nie było poświę­co­ne pro­jek­to­wi zarzą­dze­nia pre­zy­den­ta mia­sta w spra­wie regu­la­mi­nu budże­tu obywatelskiego.

 

Usta­le­nia z posie­dze­nia komi­sji – klik­nij tutaj, aby pobrać doku­ment.

 

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy