Nagranie z drugiego posiedzenia Komisji Rady Miasta ds BO (29 maja)

No Com­ments

Dzię­ki uprzej­mo­ści Biu­ra Rady Mia­sta Lublin, otrzy­ma­li­śmy nagra­nie z dru­gie­go posie­dze­nia Komi­sji doraź­nej Rady Mia­sta ds. Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Spo­tka­nie było poświę­co­ne pro­jek­to­wi zarzą­dze­nia pre­zy­den­ta mia­sta w spra­wie regu­la­mi­nu budże­tu obywatelskiego.

 

Usta­le­nia z posie­dze­nia komi­sji – klik­nij tutaj, aby pobrać dokument.

 

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy