Relacja ze spotkania podsumowującego monitoring funduszu korkowego

No Com­ments

Wczo­raj w ratu­szu odby­ła się pre­zen­ta­cja wyni­ków spo­łecz­ne­go moni­to­rin­gu fun­du­szu kor­ko­we­go, któ­ry w Lubli­nie pro­wa­dzi­ła Fun­da­cja Wol­no­ści w ramach ogól­no­pol­skiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. Podob­ne spo­tka­nia odby­ły się w 40 róż­nych gmi­nach w całej Polsce.

Prezentacja wyników monitoringu funduszu korkowegoW pierw­szej czę­ści spo­tka­nia Krzysz­tof Jaku­bow­ski, któ­ry jest auto­rem rapor­tu, przed­sta­wił pre­zen­ta­cję dot. prze­pro­wa­dzo­ne­go moni­to­rin­gu, wnio­ski oraz rekomendacje.

Dzia­ła­nia urzę­du mia­sta Lublin w zakre­sie poli­ty­ki trzeź­wo­ścio­wej zosta­ły oce­nio­ne pozy­tyw­nie, jed­nak zwró­co­no uwa­gę na kil­ka kwe­stii war­tych prze­my­śle­nia oraz poprawy:

  • popra­wę dostęp­no­ści doku­men­tów w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicznej,
  • zasta­no­wie­nie się nad zasad­no­ścią dużej liczeb­no­ści Gmin­nej Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alkoholowych,
  • zwięk­sze­nie nakła­dów oraz czę­sto­tli­wo­ści pro­wa­dzo­nych ana­liz zja­wi­ska uza­leż­nie­nia oraz badań ewa­lu­ują­cych Gmin­ny Pro­gram Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alkoholowych.
  • zmniej­sze­nie środ­ków z Gmin­ne­go Pro­gra­mu prze­zna­cza­nych na budo­wę i moder­ni­za­cję boisk sportowych.

Peł­ny raport oraz pre­zen­ta­cja znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej Fun­da­cji, pod adre­sem www.FundacjWolnosci.org/fundusz-korkowy.

Spotkanie nt. funduszu korkowego w LubliniePo przed­sta­wie­niu wyni­ków moni­to­rin­gu roz­po­czę­ła się dys­ku­sja wokół wnio­sków i reko­men­da­cji z nie­go pły­ną­cych. Miesz­kań­cy zwra­ca­li uwa­gę na nie­wy­star­cza­ją­cą ilość środ­ków finan­so­wych dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, nie wszy­scy zgo­dzi­li się z reko­men­da­cją dot. zmniej­sze­nia środ­ków finan­so­wych z fun­du­szu kor­ko­we­go prze­zna­cza­nych na budo­wę i moder­ni­za­cję boisk spor­to­wych. Obec­ni na spo­tka­niu pra­cow­ni­cy Wydzia­łu Zdro­wia i Spraw Spo­łecz­nych byli pyta­ni m. in. o pra­cę stre­etwor­ke­rów w naszym mieście.

Rela­cja ze spo­tka­nia poja­wi­ła się w Inter­ne­to­wej Tele­wi­zji Lubel­skiej ITVL:

http://www.itvl.pl/news/czym-jest-fundusz-korkowy

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy