List otwarty do Prezydenta – wniosek o odciążenie pracowników z wykonywania niepotrzebnych działań myślowych

No Com­ments

Sz. P. Krzysz­tof Żuk

Pre­zy­dent Mia­sta Lublin

WNIOSEK

Sza­now­ny Panie Prezydencie,

W dniu 2 sierp­nia 2016 r. nasza fun­da­cja wystą­pi­ła do zarzą­du spół­ki komu­nal­nej Miej­skie Przed­się­bior­stwo Komu­ni­ka­cji w Lublin sp. z o.o. z wnio­skiem o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej w zakre­sie udo­stęp­nie­nia wszyst­kich umów zawar­tych ze spół­ką Miej­ska Kor­po­ra­cja Komu­ni­ka­cyj­na sp. z o.o. w okre­sie od 1 stycz­nia 2015 roku do dnia roz­pa­trze­nia wnio­sku. Wła­dze spół­ki uzna­ły, że nie posia­da­ją takich infor­ma­cji i potrze­bu­ją wyko­nać dodat­ko­wą pra­cę, aby ją udo­stęp­nić. Zło­ży­li­śmy skar­gę na takie roz­pa­trze­nie wniosku.

Ze zdzi­wie­niem prze­czy­ta­li­śmy odpo­wiedź spół­ki (w załą­cze­niu) na naszą skar­gę, w któ­rej napi­sa­no że nie posia­da wyka­zu umów a ich odna­le­zie­nie wyma­ga ponie­sie­nia duże­go nakła­du pra­cy. Odszu­ka­nie tych umów zda­niem władz spół­ki musia­ło­by być „poprze­dzo­ne dzia­ła­nia­mi myślo­wy­mi”. Ponad­to spół­ka „musia­ła­by odde­le­go­wać kil­ku pra­cow­ni­ków, w dodat­ku osób z kie­row­nic­twa swo­je­go przed­się­bior­stwa, któ­re posia­da­ją odpo­wied­nią wie­dzę nt. bie­żą­cej dzia­łal­no­ści spółki”.

Wobec tej odpo­wie­dzi wyka­zu­je­my nasz nie­po­kój dot. bie­żą­cej dzia­łal­no­ści spół­ki komu­nal­nej MPK Lublin sp. z o.o. Sko­ro odszu­ka­nie kil­ku umów wyma­ga zaan­ga­żo­wa­nia kil­ku pra­cow­ni­ków, w tym kie­row­nic­twa, mamy duże oba­wy dot. efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia przedsiębiorstwa.

Wobec tego zwra­ca­my się z wnio­skiem do Pana Pre­zy­den­ta, aby jako Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków spół­ki naka­zał Pan nie­zwłocz­ne utwo­rze­nie reje­stru umów. Taki rejestr znacz­nie uła­twi bie­żą­cą dzia­łal­ność fir­my oraz odcią­ży pra­cow­ni­ków, któ­rzy nie będą musie­li wyko­ny­wać dzia­łań myślo­wych celem odszu­ki­wa­nia poszcze­gól­nych umów. Wno­szę rów­nież, aby podob­ne reje­stry utwo­rzyć w pozo­sta­łych spół­kach komu­nal­nych. Pro­szę o pozy­tyw­ne roz­pa­trze­nie wniosku.

Z wyra­za­mi szacunku

Krzysz­tof Jakubowski

Pre­zes Fun­da­cji Wolności


Załącz­ni­ki:

Odmo­wa spół­ki MPK na wnio­sek o udo­stęp­nie­nie umów:

MPK Lublin – odmo­wa udo­stęp­nie­nia umów z MKK by fun­da­cja­wol­no­sci on Scribd


Odpo­wiedź spół­ki MPK Lublin na skar­gę ws nie­udo­stęp­nie­nia umów:

Odpo­wiedz MPK na skar­gę ws nie­udo­stęp­nie­nia umów z MKK by fun­da­cja­wol­no­sci on Scribd

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy