Jeszcze w lipcu pytaliśmy o efektywność wyjazdu do Izraela

No Com­ments

W związ­ku z kon­tro­lą CBA w urzę­dzie mar­szał­kow­skim, infor­mu­je­my, że Fun­da­cja Wol­no­ści w lip­cu i sierp­niu zwró­ci­ła się z pyta­nia­mi o jego efek­tyw­ność oraz kosz­ty do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin a następ­nie do Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go (oby­dwie odpo­wie­dzi zamiesz­cza­my poniżej).

Z pyta­nia­mi wystą­pi­li­śmy w związ­ku z inter­wen­cją jed­ne­go z nie­za­do­wo­lo­nych uczest­ni­ków tego wyjazdu.

W oby­dwu przy­pad­kach pyta­li­śmy o listę uczest­ni­ków wyjaz­du, kosz­ty, doku­men­ta­cję z wyjazdu.

Pyta­nia prze­sła­ne do marszałka:
– kto z pra­cow­ni­ków Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go wyjeż­dżał w czerw­cu do służ­bo­wo Izraela?
– Z kim się tam spotkał?
– Wno­szę o udo­stęp­nie­nie doku­men­ta­cji z wyjaz­du (notatki/nagrania/dokumentacja fotograficzna/inne).
– Kto jesz­cze brał udział w tym wyjeź­dzie? Pro­szę o udo­stęp­nie­nie peł­nej listy osób oraz repre­zen­to­wa­nych przez nie instytucji.
– Ile kosz­to­wał wyjazd? Wno­szę o prze­sła­nie kopii doku­men­tów księ­go­wych, poświad­cza­ją­cych kosz­ty wyjazdu.

Mar­sza­łek prze­dłu­żył ter­min odpo­wie­dzi, wska­zu­jąc na potrze­bę zebra­nia danych (w tym listy uczest­ni­ków wyjaz­du oraz doku­men­tów poświad­cza­ją­cych jego koszty).

Odpo­wiedź Marszałka:

Odpo­wiedź Prezydenta:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy