Wojewoda nie wygasi mandatu radnego, który sprzedawał usługi powiatowi

No Com­ments

Po dwu­krot­nym wydłu­że­niu ter­mi­nu, Woje­wo­da Lubel­ski roz­pa­trzył nasz wnio­sek w spra­wie wezwa­nia Rady Powia­tu Radzyń­skie­go do wyga­sze­nia man­da­tu rad­ne­go Mazur­ka. Woje­wo­da nie podej­mie takie­go działania.

Z odpo­wie­dzi Woje­wo­dy wyni­ka, że nie widzi pod­staw do wyga­sze­nia man­da­tu rad­ne­go. Argu­men­ty przy­to­czo­ne w piśmie to:
– sam fakt wysta­wie­nie przez sto­wa­rzy­sze­nie dwóch fak­tur nie prze­są­dza, że pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospodarczą,
– Robert Mazu­rek (rad­ny i zara­zem pre­zes sto­wa­rzy­sze­nia) zło­żył oświad­cze­nie, że sto­wa­rzy­sze­nie nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści gospodarczej,
– w spra­woz­da­niu finan­so­wym sto­wa­rzy­sze­nia nie wska­za­no żad­nych przy­cho­dów ani kosz­tów pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej,
– Woje­wo­da nie posia­da upraw­nień do prze­pro­wa­dze­nia czyn­no­ści kon­tro­l­nych (np. wezwa­nia do udzie­le­nia wyja­śnień lub prze­słu­cha­nia świadka),

Woje­wo­da wska­zu­je też, że odpo­wied­nie upraw­nie­nia do kon­tro­li w tej spra­wie ma CBA. Nie wie­my jed­nak, czy skie­ro­wał tam pismo.

- Woje­wo­da opie­ra swo­je sta­no­wi­sko na oświad­cze­niu rad­ne­go Mazur­ka oraz danych ze spra­woz­da­nia sto­wa­rzy­sze­nia, za któ­re ten odpo­wia­da. Wąt­pię, czy są to wia­ry­god­ne i wystar­cza­ją­ce dowo­dy. Nie wiem dla­cze­go Woje­wo­da suge­ru­je w tym piśmie, żeby skon­tak­to­wać się z CBA. Prze­cież to on jest orga­nem nad­zo­ru i jeśli nie ma pew­no­ści, to powi­nien się upew­nić a nie odpu­ścić spra­wę – mówi Krzysz­tof Jaku­bow­ski, pre­zes Fun­da­cji Wolności.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy