8 listopada pierwsze posiedzenie komisji RM ds. statutów dzielnic

No Com­ments

We śro­dę o godz. 12 w sali nr 3 Ratu­sza odbę­dzie się pierw­sze spo­tka­nie Komi­sji Rady Mia­sta ds. Sta­tu­tów Jed­no­stek Pomocniczych.

W pro­gra­mie posie­dze­nia znaj­du­je się tyl­ko jeden punkt, któ­rym jest omó­wie­nie har­mo­no­gra­mu pra­cy Komi­sji ds. Sta­tu­tów Jed­no­stek Pomoc­ni­czych. Na posie­dze­nie zapro­szo­no Joan­nę Żyt­kow­ską – Dyrek­tor Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin oraz Zbi­gnie­wa Dubie­la – sze­fa rad­ców praw­nych ratusza.

W skłąd komi­sji wcho­dzi pię­cio­ro rad­nych: Anna Ryf­ka (prze­wod­ni­czą­ca), Bar­tosz Mar­gul, Moni­ka Orze­chow­ska, Zbi­gniew Ław­ni­czak oraz Piotr Popiel.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy