8 listopada pierwsze posiedzenie komisji RM ds. statutów dzielnic

No Com­ments

We śro­dę o godz. 12 w sali nr 3 Ratu­sza odbę­dzie się pierw­sze spo­tka­nie Komi­sji Rady Mia­sta ds. Sta­tu­tów Jed­no­stek Pomocniczych.

W pro­gra­mie posie­dze­nia znaj­du­je się tyl­ko jeden punkt, któ­rym jest omó­wie­nie har­mo­no­gra­mu pra­cy Komi­sji ds. Sta­tu­tów Jed­no­stek Pomoc­ni­czych. Na posie­dze­nie zapro­szo­no Joan­nę Żyt­kow­ską – Dyrek­tor Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin oraz Zbi­gnie­wa Dubie­la – sze­fa rad­ców praw­nych ratusza.

W skłąd komi­sji wcho­dzi pię­cio­ro rad­nych: Anna Ryf­ka (prze­wod­ni­czą­ca), Bar­tosz Mar­gul, Moni­ka Orze­chow­ska, Zbi­gniew Ław­ni­czak oraz Piotr Popiel.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy