Sąd: rażące naruszenie prawa przez prezesa miejskiej spółki

No Com­ments

Wła­śnie otrzy­ma­li­śmy wyrok Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go, dot. skar­gi kasa­cyj­nej zło­żo­nej przez pre­ze­sa Lubel­skie­go Przed­się­bior­stwa Gospo­dar­ki Komu­nal­nej, na wyrok WSA w Lubli­nie z 2018 roku, dot. naszej skar­gi na bez­czyn­ność spółki.

Spra­wa doty­czy­ła pyta­nia o udo­stęp­nie­nie umo­wy na pod­sta­wie któ­rej na budyn­ku Asto­rii (zarzą­dza­nej wów­czas przez LPGK) zawi­sła wiel­ko­for­ma­to­wa rekla­ma Huawei. Było to nie­dłu­go po publicz­nych zapo­wie­dziach o tym, że na budyn­ku nie będzie wię­cej reklam. Pre­zes spół­ki naj­pierw stwier­dził, że musi doko­nać ana­li­zy wszyst­kich umów, aby wyszu­kać wła­śnie tę. W mię­dzy­cza­sie rekla­mę zdję­to a pre­zes zmie­nił zda­nie i stwier­dził, ze sko­ro rekla­ma już nie wisi, to nie musi udo­stęp­niać umowy.

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie naka­zał udo­stęp­nić umo­wę oraz orzekł rażą­ce naru­sze­nie pra­wa przez pre­ze­sa spół­ki. LPGK odwo­ła­ła się od wyro­ku do NSA. Sąd wyż­szej instan­cji pod­trzy­mał wyrok.

Wyrok jest pra­wo­moc­ny. W związ­ku z tym, że prze­pi­sy pra­wa prze­wi­du­ją odpo­wie­dzial­ność mająt­ko­wą urzęd­ni­ka za rażą­ce naru­sze­nie pra­wa, zwró­ci­my się do spół­ki z wnio­skiem, aby kosz­ty sądo­we ponie­sio­ne przez spół­kę zosta­ły pokry­te z wyna­gro­dze­nia pre­ze­sa Sie­miń­skie­go. Z tre­ścią wyro­ku NSA moż­na się zapo­znać tutaj: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/58FFC378FB

Siemiński

Spółka odpowiada

Spół­ka nie zgo­dzi­ła się na pokry­cie kosz­tów sądo­wych z wyna­gro­dze­nia pre­ze­sa: „W odpo­wie­dzi na maila Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 30 lip­ca 2021 r. odno­śnie wnio­sku o obcią­że­nie kosz­ta­mi postę­po­wa­nia pre­ze­sa LPGK sp. z o.o. wska­zu­ję, że w niniej­szej spra­wie nie zosta­ły speł­nio­ne prze­słan­ki odpo­wie­dzial­no­ści funk­cjo­na­riu­sza publicz­ne­go okre­ślo­ne w art. 5 usta­wy o odpo­wie­dzial­no­ści mająt­ko­wej funk­cjo­na­riu­szy publicz­nych za rażą­ce naru­sze­nie prawa.”

Zarząd spół­ki prze­słał też treść umo­wy, o któ­rej ujaw­nie­nie wal­czy­li­śmy od 2017 roku:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy