Szukamy dziennikarzy obywatelskich

No Com­ments
Nie­za­leż­ny por­tal infor­ma­cyj­ny JawnyLublin.pl poszu­ku­je pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Dziennikarz
Zada­nia:
1. Samo­dziel­ne two­rze­nie arty­ku­łów prasowych
2. Przy­go­to­wy­wa­nie mate­ria­łów do publikacji
3. Zbie­ra­nie infor­ma­cji na potrze­by redakcji
4. Obsłu­ga sys­te­mu zarzą­dza­nia treścią
Ocze­ki­wa­nia:
1. Umie­jęt­ność pisa­nia arty­ku­łów prasowych
2. Odwa­ga i kreatywność
3. Obsłu­ga narzę­dzi internetowych
4. Opty­mizm i komunikatywność
Ofe­ru­je­my
1. Wyna­gro­dze­nie zależ­ne od efektywności
2. Ela­stycz­ny sys­tem pracy
3. Szko­le­nia i roz­wój zawodowy
4. Real­ny wpływ na roz­wój regionu
Apli­ka­cje, zawie­ra­ją­ce CV oraz arty­kuł (temat dowol­ny, goto­wy do publi­ka­cji na jawnylublin.pl), pro­si­my prze­sy­łać do 30/11/2016 r. na adres:
Pro­si­my o załą­cze­nie klau­zu­li: „Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w mojej ofer­cie pra­cy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy