Oświadczenie w sprawie zapowiedzi pozwu przez Andrzeja Gąsiorowskiego

No Com­ments

Wczo­raj wie­czo­rem, 3 listo­pa­da 2016 r., w ser­wi­sie inter­ne­to­wym Onet Lublin uka­zał się arty­kuł pt. „Andrzej Gąsio­row­ski pozwie Fun­da­cję Wol­no­ści”, w któ­rym pan Andrzej Gąsio­row­ski zapo­wie­dział, iż zamie­rza wnieść pozew o nara­że­nie jego dóbr oso­bi­stych prze­ciw­ko Fun­da­cji Wol­no­ści i że będzie doma­gał się z tego tytu­łu zadośćuczynienia.

Cho­dzi o publi­ka­cję pra­so­wą pt. „Nowe fak­ty ws. wyjaz­du do Izra­ela” jaka uka­za­ła się na łamach ser­wi­su inter­ne­to­we­go gazeta.jawnylublin.pl, któ­re­go wydaw­cą jest Fun­da­cja Wolności.

W związ­ku z powyż­szym chcie­li­by­śmy oświad­czyć, iż pod­trzy­mu­je­my wszyst­kie usta­le­nia zawar­te w naszym arty­ku­le. Został on napi­sa­ny rze­tel­nie i w opar­ciu o doku­ment uzy­ska­ny z Por­tu Lot­ni­cze­go Lublin S.A. Sama publi­ka­cja doty­czy orga­ni­za­cji dwu­dnio­we­go wyjaz­du ponad stu­oso­bo­wej dele­ga­cji lubel­skich samo­rzą­dow­ców, urzęd­ni­ków i przed­się­bior­ców do Izra­ela. Nazwi­sko Pana Gąsio­row­skie­go pada w nim jedy­nie w kon­tek­ście orga­ni­za­cji, któ­rą kie­ru­je i któ­ra to była współ­or­ga­ni­za­to­rem wyjazdu.

W naszym prze­ko­na­niu jest to pró­ba zastra­sze­nia i wpły­wa­nia na nas, aby­śmy się nie zaj­mo­wa­li tym tematem.

Jeste­śmy nie­za­leż­ną orga­ni­za­cję poza­rzą­do­wą. Naszą dzia­łal­ność opie­ra­my na daro­wi­znach od pry­wat­nych osób. Każ­da wpła­ta poma­ga nam ujaw­niać spra­wy takie jak ta.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy