Uwaga! Nasze działania są niezgodne z kierunkami polityki rządu

No Com­ments

Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich to naj­więk­szy ogól­no­pol­ski kon­kurs dota­cyj­ny dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. W tym roku o dofi­nan­so­wa­nie ubie­ga­ło się ponad 2100 organizacji.

My tak­że zło­ży­li­śmy wnio­sek. Doty­czył wspar­cia miesz­kań­ców w pro­ce­du­rach pla­ni­stycz­nych w Lubli­nie. Pla­no­wa­li­śmy opra­co­wy­wać opi­nie do zmian pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia, opra­co­wać bazę wie­dzy o pla­no­wa­niu prze­strzen­nym, pro­wa­dzić trans­mi­sje onli­ne wyło­żeń pla­nów, zaofe­ro­wać pomoc miesz­kań­com w czy­ta­niu pla­nów i skła­da­niu uwag, zor­ga­ni­zo­wać kon­sul­ta­cje i wspar­cie eks­perc­kie dla rad­nych miej­skich i dzielnicowych.

Nasz wnio­sek został bar­dzo wyso­ko oce­nio­ny i miał otrzy­mać dota­cję. Jed­nak komi­sja kon­kur­so­wa (któ­rej zada­niem jest zatwier­dze­nie wyni­ków oce­ny) stwier­dzi­ła, że nasz wnio­sek jest „nie­zgod­ny z kie­run­ka­mi poli­ty­ki rzą­du” i zabra­ła nam dofinansowanie.

Wes­przyj nas, jeśli uwa­żasz, ze nasza dzia­łal­ność jest „zgod­na z Two­ją wizją spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go”. »Zbiór­ka na facebooku«

Z pro­to­ko­łu z posie­dze­nia komi­sji wyni­ka, że na począt­ku spo­tka­nia pan Szy­mon Dziu­bic­ki (czło­nek komi­sji) zgło­sił pro­po­zy­cję zmia­ny oce­ny trzy­dzie­stu ośmiu wnio­sków, argu­men­tu­jąc to „stop­niem wpi­sy­wa­nia się w cele Rzą­do­we­go Pro­gra­mu NOWEFIO oraz stra­te­gicz­nych kie­run­ków poli­ty­ki rzą­du”. Tak ogól­nie sfor­mu­ło­wa­ny arr­gu­ment doty­czył wszyst­kich zgło­szo­nych przez nie­go wniosków.

1. Zgod­nie z regu­la­mi­nem kon­kur­su NOWEFIO edy­cja 2022 Komi­sja kon­kur­so­wa nie mia­ła pra­wa do zmia­ny oce­ny eks­per­tów poprzez zmia­nę oce­ny pomy­słu z uwa­gi na „sto­pień wpi­sy­wa­nia się w cele pro­gra­mu NOWEFIO oraz kie­run­ki poli­ty­ki rzą­du”. Regu­la­min sta­no­wi, iż „Komi­sja kon­kur­so­wa usta­la licz­bę punk­tów oraz kwo­tę dota­cji na pod­sta­wie pro­po­zy­cji eks­per­tów wyra­żo­nej w trak­cie oce­ny mery­to­rycz­nej oraz wła­snej oce­ny pra­wi­dło­wo­ści spo­rzą­dze­nia budże­tu ofer­ty”. Z tre­ści pro­to­ko­łu jasno wyni­ka, że komi­sja nie mia­ła uwag do kosz­to­ry­su. Pra­gnę zauwa­żyć, że jed­nym z kry­te­riów oce­ny eks­per­tów jest „ade­kwat­ność ofer­ty w odnie­sie­niu do celów pro­gra­mu oraz celów i potrzeb jego uczest­ni­ków i orga­ni­za­cji zaan­ga­żo­wa­nych w jego reali­za­cję”. Obaj eks­per­ci przy­zna­li nasze­mu wnio­sko­wi mak­sy­mal­ną ilość punk­tów za to kryterium.

2. Obaj eks­per­ci oce­ni­li pomysł reali­za­cji wnio­sku na „A” (naj­wyż­sza moż­li­wa oce­na). Komi­sja kon­kur­so­wa zmie­ni­ła tę oce­nę na „B”. Zgod­nie z regu­la­mi­nem oce­na „B” ozna­cza „pomysł pra­wi­dło­wy. Reko­men­do­wa­ny do dofi­nan­so­wa­nia w przy­pad­ku dostęp­no­ści środ­ków”. Pod­czas gdy pomysł nie­wpi­su­ją­cy się w cele pro­gra­mu powi­nien otrzy­mać oce­nę „C” (naj­niż­sza moż­li­wa ocena).

3. Regu­la­min wyraź­nie roz­dzie­la oce­nę wnio­sku na ogól­ną oce­nę pomy­słu i oce­nę punk­to­wą. Komi­sja kon­kur­so­wa „usta­la licz­bę punk­tów oraz kwo­tę dota­cji (…)”. Nie ma w regu­la­mi­nie zapi­su, któ­ry pozwa­lał­by komi­sji na zmia­nę ogól­nej oce­ny pomysłu.

4. Nawet gdy­by uznać, że nasz wnio­sek był nie­zgod­ny z kie­run­ka­mi poli­ty­ki rzą­du, to nie mamy infor­ma­cji o tym, z któ­ry­mi kon­kret­nie dokumentami/politykami był nie­zgod­ny. Głów­nym celem nasze­go pro­jek­tu było zwięk­sze­nie zaan­ga­żo­wa­nia miesz­kań­ców i rad­nych w pro­ce­sy pla­ni­stycz­ne w mie­ście. Komi­sja nie wska­za­ła, z któ­rych doku­men­tów rzą­do­wych wyni­ka, że wzrost świa­do­mo­ści i zaan­ga­żo­wa­nia miesz­kań­ców w pro­ce­sy pla­no­wa­nia prze­strzen­ne­go są nie­zgod­ne z poli­ty­ką rzą­du. Suge­ru­jąc się decy­zją komi­sji kon­kur­so­wej moż­na domnie­my­wać, że nie­zgod­ne z kie­run­ka­mi poli­ty­ki rzą­du jest, aby miesz­kań­cy mie­li wie­dzę nt. tego, jak uchwa­la się pla­ny zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go i jak oby­wa­te­le mogą na nie wpły­wać. Prze­cież rząd pro­wa­dził nie­daw­no kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne nowe­li­za­cji usta­wy o pla­no­wa­niu i zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym. Nowe­li­za­cja ma upro­ścić, ujed­no­li­cić i przy­spie­szyć pro­ce­du­ry pla­ni­stycz­ne oraz zapew­nić ich transparentność.

5. Ani Pro­gram Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich NOWEFIO na lata 2021–2030, ani regu­la­min tego­rocz­nej edy­cji nie zawie­ra infor­ma­cji o tym, że reali­zo­wa­ne wnio­ski mają być „zgod­ne z kie­run­ka­mi poli­ty­ki rzą­du”. Celem pro­gra­mu jest wspar­cie roz­wo­ju spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go. Choć­by z samej defi­ni­cji spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie­go nie jest od tego, aby reali­zo­wać „kie­run­ki poli­ty­ki rządu”.

6. Komi­sja kon­kur­so­wa zde­cy­do­wa­ła o obni­że­niu oce­ny dla wnio­sku nr 45141 „Aka­de­mia Senio­ra”. Z pro­to­ko­łu wyni­ka, że komi­sja nie zba­da­ła zgod­no­ści wnio­sku nr 41919 „Aka­de­mia Smart Senio­ra!”, któ­ry w oce­nie eks­per­tów uzy­skał dofi­nan­so­wa­nie, z cela­mi pro­gra­mu NOWEFIO oraz kie­run­ka­mi poli­ty­ki rządu.

7. Pro­to­kół z posie­dze­nia komi­sji kon­kur­so­wej zawie­ra oczy­wi­ste bra­ki, bo przy każ­dym wnio­sku, któ­re­mu komi­sja zmie­ni­ła oce­nę powin­no być indy­wi­du­al­nie i kon­kret­nie napi­sa­ne, dla­cze­go mimo wyso­kiej oce­ny eks­perc­kiej komi­sja uzna­ła go za nie „wpi­su­ją­cy się” lub „wpi­su­ją­cy się”, co w każ­dym kon­kret­nym pro­jek­cie o tym zade­cy­do­wa­ło. Oce­na powin­na być zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­na i wyja­śnia­ją­ca, dla­cze­go komi­sja kon­kur­so­wa pod­wa­ża oce­nę eks­per­tów. Nad każ­dym wnio­skiem powin­no być oddziel­ne głosowanie.

8. Komi­sja kon­kur­so­wa stwier­dzi­ła, że nasz wnio­sek nie zasłu­gu­je na dofi­nan­so­wa­nie z uwa­gi na poziom „wpi­sy­wa­nia się w cele pro­gra­mu NOWEFIO”. Regu­la­min kon­kur­su zakła­da moż­li­wość otrzy­ma­nia dodat­ko­wych punk­tów za kry­te­ria stra­te­gicz­ne, po to aby „zapew­nić reali­za­cję celów szcze­gó­ło­wych Pro­gra­mu NOWEFIO oraz reali­za­cji bie­żą­cych poli­tyk publicz­nych” (pkt. VII ust. 3 regu­la­mi­nu kon­kur­su). W tym kry­te­rium nasz wnio­sek otrzy­mał 6 punk­tów (za speł­nie­nie łącz­nie dwóch kry­te­riów), co potwier­dza zgod­ność z cela­mi pro­gra­mu NOWEFIO oraz poli­ty­ka­mi publicznymi.

9. Komi­sja bez­re­flek­syj­nie zgo­dzi­ła się z pro­po­zy­cją pana Dziu­bic­kie­go (bez ogło­sze­nia choć­by prze­rwy na zapo­zna­nia się z tre­ścia­mi wnio­sków). Jestem prze­ko­na­ny, że człon­ko­wie komi­sji nie zna­li na pamięć tre­ści wszyst­kich wnio­sków (i nie pamię­ta­li ich po nume­rach), aby móc orzec, że wła­śnie tych sie­dem­na­ście nie wpi­su­je się w cele pro­gra­mu oraz kie­run­ki poli­ty­ki rzą­du a kolej­nych kil­ka­na­ście tak bar­dzo się wpi­su­je, że nale­ży je dofinansować.

10. Po zmia­nie oce­ny przez komi­sję kon­kur­so­wą, wnio­ski, któ­re komi­sja uzna­ła za nie­wpi­su­ją­ce się w cele pro­gra­mu NOWEFIO oraz w kie­run­ki poli­ty­ki rzą­du, zna­la­zły się na liście rezer­wo­wej. Zgod­nie z regu­la­mi­nem na liście rezer­wo­wej znaj­du­ją się wnio­ski, któ­re otrzy­ma­ły mniej punk­tów w oce­nie mery­to­rycz­nej, ale Dyrek­tor NIW-CRSO może przy­znać im dofi­nan­so­wa­nie w razie uwol­nie­nia środ­ków (pkt. IX ust. 8 regu­la­mi­nu). Wnio­ski, któ­re nie mogą uzy­skać dofi­nan­so­wa­nia, powin­ny zna­leźć się na liście wnio­sków odrzu­co­nych w oce­nie mery­to­rycz­nej. Tym­cza­sem komi­sja zde­cy­do­wa­ła o umiesz­cze­niu nasze­go wnio­sku na liście rezer­wo­wej a nie liście wnio­sków odrzu­co­nych, uzna­jąc jed­no­cze­śnie, że nie wpi­su­je się on w cele pro­gra­mu oraz stra­te­gicz­ne kie­run­ki poli­ty­ki rządu.

Wię­cej infor­ma­cji uzy­skasz z poniż­sze­go artykułu:

Kon­kurs Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści. Jak wybra­no bene­fi­cjen­tów zgod­nie z poli­ty­ką rzą­du

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy