Zapraszamy seniorów na warsztaty dziennikarskie

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści zapra­sza miesz­kań­ców Lubli­na w wie­ku 60 i wię­cej lat na warsz­ta­ty dzien­ni­kar­skie i foto­gra­ficz­ne. Uczest­ni­cy pozna­ją warsz­tat pra­cy dzien­ni­ka­rza oraz dowie­dzą się, jak pisać o waż­nych dla sie­bie sprawach.

Ser­decz­nie zapra­sza­my oso­by, które:

  • inte­re­su­ją się lokal­ny­mi sprawami,
  • są obser­wa­to­ra­mi ota­cza­ją­cej ich rzeczywistości,
  • chcie­li­by zain­te­re­so­wać miesz­kań­ców Lubli­na waż­ny­mi dla sie­bie sprawami,

Warsz­ta­ty będą trwać dwa dni (zapew­nia­my obiad i prze­rwy dosto­so­wa­ne do potrzeb uczest­ni­ków). Po warsz­ta­tach wspól­nie przy­go­tu­je­my wyda­nie gaze­ty „Jaw­ny Lublin”, w któ­rej znaj­dą się arty­ku­ły napi­sa­ne przez uczest­ni­ków zajęć. Dla auto­rów naj­cie­kaw­szych tek­stów prze­wi­dzie­li­śmy gra­ty­fi­ka­cję pieniężną.

W celu zgło­sze­nia udzia­łu pro­szę o wypeł­nie­nie krót­kiej ankie­ty (fundacjawolnosci.org/warsztatydziennikarskie).

Warsz­ta­ty dzien­ni­kar­skie są ele­men­tem pro­jek­tu „Spraw­dza­my jak jest”, dofi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Rzą­do­we­go Pro­gra­mu na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Starszych.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy