Podsumowanie spotkania w Zespole Szkół przy ul. Rzeckiego

No Com­ments

22 mar­ca w Zespo­le Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 5 odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie miesz­kań­ców dziel­ni­cy Rury, w spra­wie budże­tu obywatelskiego.

Pro­po­zy­cje i uwa­gi zgło­szo­ne przez miesz­kań­ców w cza­sie spo­tka­nia w dniu 22 mar­ca 2013 : 

  1. Brak dojaz­du do szko­ły i przed­szko­la przy ul. Rzec­kie­go. Miesz­kań­cy zapro­po­no­wa­li dwie moż­li­wo­ści – zro­bie­nie dro­gi od szko­ły do ul. Zana, lub od stro­ny ul. Pozy­ty­wi­stów. W obu przy­pad­kach nale­ża­ło­by zamknąć dla samo­cho­dów ciąg pie­­szo-jez­d­ny na ul. Rzec­kie­go. Wpły­nę­ło­by to na wzrost bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców, zwłasz­cza dzie­ci, cho­dzą­cych do przed­szko­la i szko­ły przy ul. Rzec­kie­go. Zobo­wią­za­li­śmy się do zwe­ry­fi­ko­wa­nia kosz­tów oby­dwu roz­wią­zań. Co praw­da kwo­ty tych inwe­sty­cji z pew­no­ścią prze­kra­cza­ją war­tość rezer­wy celo­wej, ale jak się oka­za­ło, ma istot­ne zna­cze­nie dla miesz­kań­ców. Obec­ni na spo­tka­niu człon­ko­wie Rady Dziel­ni­cy zade­kla­ro­wa­li zor­ga­ni­zo­wa­nie oddziel­ne­go spo­tka­nia z miesz­kań­ca­mi osie­dla Pru­sa poświę­co­ne­go tej sprawie.
  2. Zago­spo­da­ro­wa­nie wąwo­zu. Miesz­kań­cy zapro­po­no­wa­li, aby stwo­rzyć tam miej­sce przy­ja­zne dla dzie­ci. Zwró­ci­li uwa­gę, że kie­dyś już były tam huśtawki.
  3. Budo­wa chod­ni­ka i miejsc posto­jo­wych przy ul. Mag­da­le­ny Brzeskiej.

Po raz kolej­ny obec­ni na spo­tka­niu zwró­ci­li uwa­gę, że kwo­ta rezer­wy celo­wej do dys­po­zy­cji rad dziel­nic jest bar­dzo mała i nie­wie­le moż­na dzię­ki niej zro­bić. Jed­na z obec­nych na spo­tka­niu osób wręcz stwier­dzi­ła, że szko­da ją wyda­wać na remont uli­cy lub chod­ni­ka, bo takie inwe­sty­cje pochła­nia­ją duże pie­nią­dze. Lep­szym roz­wią­za­niem było­by prze­zna­czyć tę kwo­tę na urzą­dze­nia i sprzęt do zabaw dla dzie­ci oraz zaję­cia (np. spor­to­we lub edu­ka­cyj­ne) dla mieszkańców.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy