Podsumowania spotkania w Domu Kultury LSM

No Com­ments

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło kil­ka­na­ście osób, w tym przed­sta­wi­cie­le Rady Dziel­ni­cy Rury. Po zapre­zen­to­wa­niu idei budże­tu oby­wa­tel­skie­go oraz przed­sta­wie­niu har­mo­no­gra­mu dzia­łań zachę­ci­li­śmy miesz­kań­ców do dys­ku­sji nt. wyko­rzy­sta­nia środ­ków z rezer­wy celowej.

Kil­ka z przy­by­łych osób przed­sta­wi­ło swo­je pomy­sły, doty­czą­ce m. in. budo­wy hyde-par­ku na tere­nie dziel­ni­cy (miej­sca zaba­wy i wypo­czyn­ku zarów­no dla dzie­ci, jak i doro­słych), zwięk­sze­nia licz­by miejsc par­kin­go­wych na os. Mic­kie­wi­cza, a tak­że remon­tów kon­kret­nych frag­men­tów ulic i chodników.

Tak jak na poprzed­nich spo­tka­niach poja­wi­ły się gło­sy, że środ­ki będą­ce w dys­po­zy­cji Rady Dziel­ni­cy są bar­dzo małe i nie wystar­cza­ją­ce na potrze­by dziel­ni­cy tej wielkości.

Spo­tka­nie prze­bie­gło w miłej, sąsiedz­kiej atmos­fe­rze a obec­ni zgod­nie stwier­dzi­li, że nale­ży anga­żo­wać miesz­kań­ców do aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej, któ­ra jest na znacz­nie niż­szym pozio­mie niż w zachod­nich demokracjach.

Było to ostat­nie z trzech spo­tkań infor­ma­cyj­nych dla miesz­kań­ców dziel­ni­cy. Jesz­cze do 10 kwiet­nia moż­na zgła­szać pro­jek­ty do reali­za­cji w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go (moż­na je wysłać mailem). Po zwe­ry­fi­ko­wa­niu pro­po­zy­cji pod wzglę­dem for­ma­l­no-pra­w­nym przez Urząd Mia­sta, miesz­kań­cy będą mogli gło­so­wać na wszyst­kie pro­jek­ty. Na pod­sta­wie wyni­ków gło­so­wa­nia zosta­nie przy­go­to­wa­na uchwa­ła Rady Dziel­ni­cy Rury w spra­wie podzia­łu rezer­wy celo­wej na 2013 rok.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy