Lublin solidarny z Ukrainą

No Com­ments

Dzi­siaj Rada Mia­sta Lublin przy­ję­ła sta­no­wi­sko, w któ­rym wyra­ża soli­dar­ność z Ukrainą.

Kate­ry­na Nikit­chuk, ukra­iń­ska rad­na Szpa­niw­skiej Gro­ma­dy, uczest­nicz­ka nasze­go pro­jek­tu wymia­ny doświad­czeń „Oby­wa­tel­ski rad­ny w ukra­iń­skiej gro­ma­dzie” zabra­ła głos na dzi­siej­szym posie­dze­niu Rady Mia­sta Lublin.

Prze­czy­taj­cie jej prze­sła­nie do miesz­kań­ców Lublina:

Przy­ja­ciel kocha w każ­dym cza­sie, a bra­tem się sta­je w nie­szczę­ściu. (Księ­ga Przy­słów 17:17)

Tak, pol­skie mia­sta, rząd i każ­dy pol­ski oby­wa­tel w tym cza­sie stał się nie tyl­ko przy­ja­cie­lem Ukra­iny, ale praw­dzi­wym bra­tem. Wsta­wiał się za Ukra­iną nie sło­wa­mi, ale czynami.

Kie­dy Ukra­ina tonie we krwi, nie patrzy­cie ze współ­czu­ciem na bok, ale szu­ka­cie spo­so­bów, aby pomóc, zatrzy­mać to krwawienie.

Wasze pań­stwo odda­je wszyst­ko, co ma war­to­ścio­we, a ludzie przyj­mu­ją nasze kobie­ty z tym, co naj­cen­niej­sze – naszy­mi dzieć­mi. My, mat­ki, musi­my zro­bić wszyst­ko, co w naszej mocy, aby je chro­nić – bo potrze­bu­ją odbu­do­wać Ukrainę.

A kie­dy mamy bez­piecz­ne dzie­ci, nasi żoł­nie­rze mają siłę do walki.

Dzię­ku­ję Wam Pola­cy, za całe wspar­cie, któ­re już zosta­ło udzie­lo­ne i jest nadal przy­go­to­wy­wa­ne, zwłasz­cza sprzęt woj­sko­wy, bo to jest dla nas bar­dzo ważne.

Niski ukłon!

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy