#Możnamniej: koszty poboru podatku od nieruchomości

No Com­ments

Kosz­ty wysył­ki decy­zji podat­ko­wych w tym roku wynio­są ponad 1,5 mln zł (w kolej­nych latach pew­nie wię­cej). Naszym zda­niem czę­ści tych kosz­tów moż­na unik­nąć. Mamy kon­kret­ny pomysł i nie zawa­ha­my się go ujaw­nić. Wystar­czy zachę­cić miesz­kań­ców do korzy­sta­nia z pro­fi­lu zaufa­ne­go, aby zaosz­czę­dzić dzie­siąt­ki tysię­cy złotych.

Na kosz­ty obsłu­gi podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści skła­da­ją się kosz­ty wysył­ki: decy­zji (m. in. usta­la­ją­cych wyso­kość podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści oso­bom fizycz­nym), upo­mnień, zawia­do­mień, posta­no­wień, innych pism oraz kosz­ty mate­ria­łów takich jak: papier, koper­ty, potwier­dze­nia odbio­ru, kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne sprzę­tu (np. tone­ry, tele­fo­ny, loka­li­za­to­ry, usłu­gi ser­wi­su pro­gra­mu i palm­to­pów), kosz­ty mediów np. ener­gii elek­trycz­nej, oraz kosz­ty pra­cow­ni­cze (np. wyna­gro­dze­nia, ryczał­ty samo­cho­do­we). Jak dowie­dzie­li­śmy się w urzę­dzie mia­sta podat­kiem od nie­ru­cho­mo­ści jest zaj­mu­ją się pra­cow­ni­cy Wydzia­łu Podat­ków (50 eta­tów) oraz Wydzia­łu Egze­ku­cji (10,5 etatu).

Każ­de­go roku urząd mia­sta ma obo­wią­zek (co wyni­ka z prze­pi­sów podat­ko­wych) wysłać do każ­de­go wła­ści­cie­la (lub współ­wła­ści­cie­la) nie­ru­cho­mo­ści decy­zję podat­ko­wą. Zawie­ra ona wezwa­nie do uisz­cze­nia podat­ku wraz z wyli­cze­niem należ­nej kwo­ty. Podat­nik musi potwier­dzić odbiór prze­sył­ki. W poprzed­nich latach lubel­ski urząd mia­sta wysy­łał decy­zje podat­ko­we listem pole­co­nym poprzez Pocz­tę Pol­ską, na mocy zawar­tej umo­wy. W 2020 roku do osób fizycz­nych wysła­no łącz­nie 182 355 decy­zji podat­ko­wych. Każ­da wysył­ka kosz­to­wa­ła 7,38 zł. Jak łatwo obli­czyć, sam koszt wysła­nia decy­zji podat­ko­wych pocz­ta kosz­to­wał 1,35 mln zł. A wpły­wy z podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści wynio­sły 47,73 mln zł.

W tym roku koszt wysy­łek będzie wyż­szy. Wyni­ka z nowej umo­wy, zawar­tej przez urząd mia­sta z Pocz­tą Pol­ską na okres od 17 czerw­ca 2020 do 16 czerw­ca br. Może­my się domy­ślać, że po zawar­ciu kolej­nej umo­wy na obsłu­gę kore­spon­den­cji, kosz­ty wysył­ki ponow­nie wzrosną.

rok koszt 1 wysyłki wpły­wy z podat­ku od nieruchomości udział kosz­tów prze­sy­łek we wpływach
2020 7,38 zł 47,7 mln zł 2,82 %
2022 8,49 zł 53,0 mln zł 2,92 %

Jak widać udział kosz­tów wysy­łek we wpły­wach z podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści rośnie. A nie liczy­my tutaj kosz­tów wyna­gro­dzeń pra­cow­ni­ków obsłu­gu­ją­cych ten poda­tek (60,5 eta­tu) kosz­tów mediów, utrzy­ma­nia biur, itp. Dla porów­na­nia koszt pobo­ru podat­ku PIT wyno­si ok. 0,9% (dane za 2017 rok).

Niech pieniądze zostaną w dzielnicach

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi podat­ko­wy­mi, każ­dy z współ­wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści musi otrzy­mać iden­tycz­ną decy­zję podat­ko­wą. Z uwa­gi na ska­lę (ponad 182 tys. decy­zji podat­ko­wych) nie­re­al­ne jest aby wysył­kę zle­cić np. oso­bom bez­ro­bot­nym – tak, jak robią to nie­któ­re mniej­sze gminy.

W związ­ku z powyż­szym pro­po­nu­je­my Pro­po­nu­ję, aby w przy­pad­ku osób, któ­re są płat­ni­ka­mi podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści (otrzy­mu­ją decy­zje podat­ko­we) oraz zde­cy­du­ją się na otrzy­my­wa­nie decy­zji podat­ko­wych dro­gą elek­tro­nicz­ną, oszczęd­no­ści z tytu­łu wysył­ki decy­zji podat­ko­wych przez pięć kolej­nych lat prze­ka­zać do dys­po­zy­cji wła­ści­wej rady dziel­ni­cy. Z wyli­czeń urzę­du wyni­ka, że koszt poje­dyn­czej wysył­ki to kwo­ta 8,49 zł (kwo­ta na pew­no wzro­śnie po zawar­cia nowej umo­wy na obsłu­gę kore­spon­den­cji, w czerw­cu br.)

Gdy­by w ska­li mia­sta zde­cy­do­wa­ło się na to tyl­ko dzie­sięć tysię­cy osób otrzy­mu­ją­cych decy­zje podat­ko­we (5,5% spo­śród wszyst­kich), wów­czas urząd mia­sta przez pięć lat zaosz­czę­dził­by na samych tyl­ko kosz­tach wysył­ki 424 tys. zł (przy zało­że­niu, że ceny nie wzro­sną). Nie uwzględ­nia­my innych kosz­tów, takich jak koszt papie­ru i dru­ku 50 tysię­cy decyzji.

Jed­no­cze­śnie pro­po­nu­je­my, aby te pie­nią­dze tra­fi­ły do dys­po­zy­cji Rad Dziel­nic. Powyż­sze roz­wią­za­nie ma same zalety:

  • korzyść dla miesz­kań­ców, któ­rzy zre­zy­gnu­ją z papie­ro­wych decy­zji w posta­ci pie­nię­dzy na remon­ty i inwe­sty­cje w ich dzielnicach,
  • moty­wa­cja rad dziel­nic do kon­tak­tu z miesz­kań­ca­mi i zachę­ca­nia do rezy­gna­cji z papie­ro­wych decy­zji podatkowych,
  • pro­pa­go­wa­nie eko­lo­gii (oszczęd­ność dzie­sią­tek tysię­cy kar­tek papieru),
  • miej­ski budżet nic na tym nie stra­ci! Pie­nią­dze zamiast na usłu­gi pocz­to­we tra­fią do dzielnic,

Czy elektroniczne decyzje podatkowe są możliwe?

Pro­ble­mem nie jest dostęp­no­ści usłu­gi (pro­fi­lu zaufa­ne­go) tyl­ko jej powszech­ność. Według zeszło­rocz­nych danych, pro­fil zaufa­ny posia­da­ło ponad 11 milio­nów Pola­ków, tj. ok. 40% doro­słych miesz­kań­ców kra­ju. Zapew­ne znacz­na część miesz­kań­ców Lubli­na posia­da pro­fil zaufa­ny (nie mówiąc o dostę­pie do inter­ne­tu). Wyzwa­niem jest prze­ko­na­nie ich, aby z tego skorzystali.

Co zrobić, aby odbierać decyzje przez ePuap ?

Miesz­kań­cy, któ­rzy do tej pory otrzy­my­wa­li decy­zje podat­ko­we za pośred­nic­twem pocz­ty, a chcie­li­by otrzy­my­wać je elek­tro­nicz­nie, mogą zło­żyć wnio­sek o dorę­cza­nie pism za pośred­nic­twem ePU­AP ze wska­za­niem adre­su elek­tro­nicz­ne­go. W tym celu wyma­ga­ne jest posia­da­nie kon­ta na plat­for­mie ePU­AP oraz pro­fi­lu zaufanego.

2022.02.22 Wnio­sek ws podat­ku od nie­ru­cho­mo­sci (1)

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy