Wniosek o kontrolę przeznaczenia działki sprzedanej przez Radę Miasta z bonifikatą

No Com­ments

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin o kon­tro­lę reali­za­cji uchwa­ły uchwa­ły Rady Mia­sta dot. zby­cia z boni­fi­ka­tą dział­ki przy ul. Dożynkowej.

11 lute­go 2016 roku Rada Mia­sta Lublin wyra­zi­ła zgo­dę na sprze­daż dział­ki leżą­cej przy ul. Dożyn­ko­wej 31 na rzecz Archi­die­ce­zji Lubel­skiej. Dzię­ki 90% boni­fi­ka­cie kupu­ją­cy zapła­cił zale­d­wie 192 tys. zł, za dział­kę wyce­nia­ną wów­czas na 1,92 mln zł. Decy­zji tej sprze­ci­wia­li się m. in. Rada Dziel­ni­cy Poni­kwo­da oraz miesz­kań­cy dziel­ni­cy (któ­rzy zebra­li ok. 1900 podpisów).

Jak wyni­ka z pod­ję­tej uchwa­ły, nabyw­ca zobo­wią­zał się do prze­zna­cze­nia dział­ki na pro­wa­dze­nie na jej obsza­rze dzia­łal­no­ści sakral­nej. Wła­śnie minę­ło sześć lat od decy­zji Rady Mia­sta. Uwa­ża­my, że to dobry czas na zwe­ry­fi­ko­wa­nie, czy na naby­tej dział­ce fak­tycz­nie jest pro­wa­dzo­na dzia­łal­ność sakralna.

Zwra­ca­my przy tym uwa­gę, że moż­li­wość doma­ga­nia się zwro­tu udzie­lo­nej boni­fi­ka­ty w przy­pad­ku stwier­dze­nia, że dział­ka nie zosta­ła wyko­rzy­sta­na zgod­nie z prze­zna­cze­niem, jest moż­li­wy jedy­nie w cią­gu 10 lat od zby­cia nie­ru­cho­mo­ści (art. 68 ust. 2 usta­wy o gospo­dar­ce nieruchomościami).

2022.02.09 PML wnio­sek o kon­tro­le ws dział­ki dla Archidiecezji

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy