Spółka miejska z Puław twierdzi, że informacja publiczna nie jest informacją publiczną

No Com­ments

Spół­ka miej­ska z Puław odmó­wi­ła nam udo­stęp­nie­nia pro­to­ko­łów z posie­dzeń rady nad­zor­czej, bo jej zda­niem nie sta­no­wią infor­ma­cji publicz­nej. Jed­no­cze­śnie, zda­niem głów­ne­go księ­go­we­go pro­to­ko­ły zawie­ra­ją „róż­no­rod­ne infor­ma­cje”, w tym infor­ma­cje publiczne.

Wystą­pi­li­śmy z wnio­skiem do MPWiK w Puła­wach (spół­ka miej­ska) o udo­stęp­nie­nie pro­to­ko­łów z tego­rocz­nych posie­dzeń rady nad­zor­czej spół­ki. Jest to spół­ka miej­ska, dys­po­nu­ją­ca mająt­kiem publicz­nym, powo­ła­na w celu reali­za­cji zadań publicz­nych. Wyda­wać by się mogło, że prze­sła­nie pro­to­ko­łów z posie­dzeń rady nad­zor­czej to tyl­ko kwe­stia kil­ku klik­nięć, ew. zeska­no­wa­nia i prze­sła­nia ich mailem. Nic bar­dziej mylnego.

W imie­niu puław­skie­go MPWiK na nasz wnio­sek odpo­wie­dział głów­ny księ­go­wy Edward Sosnow­ski. Odmó­wił nam udo­stęp­nie­nia pro­to­ko­łów. W pierw­szym zda­niu uza­sad­nie­nia stwier­dził, że pro­to­ko­ły nie sta­no­wią infor­ma­cji publicz­nej. A już w dru­gim zda­niu napi­sał, że pro­to­ko­ły zawie­ra­ją róż­no­rod­ne infor­ma­cje, w tym infor­ma­cje publicz­ne. Takie for­mu­ło­wa­nie odpo­wie­dzi może świad­czyć albo o bra­ku kom­pe­ten­cji przez oso­bę, któ­ra przy­go­to­wa­ła i pod­pi­sa­ła to pismo albo o celo­wym uni­ka­niu udzie­le­nia odpowiedzi.

Nie podej­rze­wa­my tu nie­kom­pe­ten­cji, oba­wia­my się więc celo­we­go uni­ka­nia udzie­le­nia odpo­wie­dzi i unie­moż­li­wie­nie reali­za­cję celów sta­tu­to­wych Fun­da­cji Wol­no­ści w zakre­sie zwięk­sza­nia przej­rzy­sto­ści i jaw­no­ści w życiu publicz­nym oraz kon­tro­li oby­wa­tel­skiej insty­tu­cji publicz­nych, oraz korzy­sta­ją­cych ze środ­ków publicz­nych (§8 lit. d i e sta­tu­tu fun­da­cji). Uzy­ska­nie infor­ma­cji w odpo­wied­nim cza­sie i ich ana­li­za ma klu­czo­we zna­cze­nia dla reali­za­cji tych celów.

Odpowiedź MPWiK Puławy na wniosek o protokoły z posiedzeń RN

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy