Posiedzenie RD Dziesiąta – styczeń 2016

No Com­ments

Zachę­cam do odsłu­cha­nia nagra­nia z posie­dze­nia Rady Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta z dnia 27 stycz­nia 2016 roku: https://www.dropbox.com/s/gr2hfhxnv8mmath/PosiedzenieRDDZiesiata27I2016rGim1.MP3?dl=0

Porzą­dek obrad minio­ne­go spo­tka­nia: https://dziesiata.wordpress.com/2016/01/25/porzadek-obrad-vii-posiedzenia-rady-dzielnicy-dziesiata/

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy