Wyniki i decyzja Rady Dzielnicy

No Com­ments

Po prze­pro­wa­dze­niu gło­so­wa­nia wspól­nie z człon­ka­mi zarzą­du dziel­ni­cy doko­na­li­śmy otwar­cia urn i zli­cze­nia gło­sów. Odno­to­wa­li­śmy 116 gło­sów odda­nych za pośred­nic­twem inter­ne­tu oraz 677 gło­sów na kar­tach do gło­so­wa­nia. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się poniż­sze zadania:

  1. Wyko­na­nie tablic info­r­ma­­cy­j­nych-ogło­­sze­­nio­­wych na tere­nach miej­skich na każ­dym z osie­dli (83 głosy).
  2. Remont i moder­ni­za­cja uli­cy Kon­ra­da Wal­len­ro­da z uwzględ­nie­niem dodat­ko­wych miejsc posto­jo­wych (44).
  3. Usta­wie­nie na osie­dlach dodat­ko­wych dom­ków dla kotów (38).
  4. Doku­men­ta­cja remon­tu uli­cy Bal­la­dy­ny (31).
  5. Inte­gra­cyj­ne miej­sce spo­tkań z pla­cem zabaw, tak­że z kil­ko­ma ele­men­ta­mi dla dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią (23).

Dopie­ro po gło­so­wa­niu otrzy­ma­li­śmy infor­ma­cję z Zarzą­du Dróg i Mostów, że remont ul. Wal­len­ro­da jest pla­no­wa­ny w tym roku, nato­miast doku­men­ta­cja remon­tu uli­cy nie może być wyko­na­na przez ZDiM, jeśli sama inwe­sty­cja nie jest wpi­sa­na w Wie­lo­let­nim Pla­nie Inwe­sty­cyj­nym. We wcze­śniej­szym ter­mi­nie ZDiM jako jedy­na jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na Urzę­du Mia­sta nie zwe­ry­fi­ko­wał przed­sta­wio­nych przez miesz­kań­ców propozycji.

Na posie­dze­niu Rady Dziel­ni­cy Rury w dniu 8 lip­ca więk­szo­ścią gło­sów Rada Dziel­ni­cy pod­ję­ła decy­zję, o wska­za­niu do reali­za­cji w ramach rezer­wy celo­wej „Inte­gra­cyj­ne­go miej­sca spo­tkań z pla­cem zabaw (…)”, odrzu­ca­jąc po dro­dze moż­li­wość wyko­na­nia tablic infor­ma­cyj­nych i dom­ków dla kotów. Taka decy­zja jest nie­zgod­na z isto­tą budże­tu oby­wa­tel­skie­go o czym zwra­ca­li­śmy uwa­gę w cza­sie posie­dze­nia zarów­no my jak i Prze­wod­ni­czą­ca Rady Dzielnicy.

Dzię­ku­je­my tym człon­kom Rady, któ­rzy gło­so­wa­li zgod­nie z ideę budże­tu obywatelskiego.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy