Inicjatywa Lokalna na Kawiarence Obywatelskiej

No Com­ments

ILW dniu 19 czerw­ca zapre­zen­to­wa­li­śmy Ini­cja­ty­wę Lokal­ną, na kawia­ren­ce oby­wa­tel­skiej, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych dla człon­ków rad dziel­nic, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i miesz­kań­ców Lublina.

Przed­sta­wi­li­śmy isto­tę ini­cja­ty­wy lokal­nej, pod­sta­wy praw­ne, zasa­dy jej pla­no­wa­nia i przy­go­to­wy­wa­nia oraz realizacji.

Zain­te­re­so­wa­nie zebra­nych wzbu­dzi­ła kwe­stia finan­so­wa­nia ini­cja­ty­wy lokal­nej oraz to, w jakim okre­sie powin­no się skła­dać wnio­sek o reali­za­cję ini­cja­ty­wy lokal­nej. Wyja­śni­li­śmy, że wnio­ski na ini­cja­ty­wę lokal­ną moż­na skła­dać do orga­nów jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go w dowol­nym cza­sie. War­to jed­nak zwró­cić uwa­gę na moż­li­wo­ści finan­so­we gmi­ny, powia­tu czy woje­wódz­twa. Więk­sze szan­se na otrzy­ma­nie środ­ków są w okre­sie two­rze­nia budże­tu i nowe­go roku budżetowego.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia naszej pre­zen­ta­cji nt. ini­cja­ty­wy lokal­nej (klik­nij, aby zoba­czyć).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy