Spotkanie ws konsultacji podziału rezerwy celowej

No Com­ments

3 lute­go 2015 r. w VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym przy ul. Mic­kie­wi­cza 36 odby­ło się spo­tka­nie Rady Dziel­ni­cy z miesz­kań­ca­mi. Zor­ga­ni­zo­wa­ła je Rada Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta w celu kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi dziel­ni­cy na temat rezer­wy celowej.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy