Spotkanie ws konsultacji podziału rezerwy celowej

No Com­ments

3 lute­go 2015 r. w VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym przy ul. Mic­kie­wi­cza 36 odby­ło się spo­tka­nie Rady Dziel­ni­cy z miesz­kań­ca­mi. Zor­ga­ni­zo­wa­ła je Rada Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta w celu kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi dziel­ni­cy na temat rezer­wy celowej.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy