Posiedzenie RD Czuby Południowe – kwiecień 2015

No Com­ments

W ratu­szu odby­ło się I posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Czu­by Połu­dnio­we, wybra­nej pod­czas wybo­rów 15 mar­ca 2015 roku.

Obej­rzyj prze­bieg posiedzenia:

  • Ślu­bo­wa­nie człon­ków Rady.

  • Roz­sze­rze­nie porząd­ku obrad.

  • Kan­dy­da­ci na prze­wod­ni­czą­ce­go rady dzielnicy.

  • Wybór komi­sji skrutacyjnej.

 

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy