Porady i interwencje obywatelskie dla seniorów

No Com­ments

Masz 60 lat, miesz­kasz w Lubli­nie i widzisz pro­ble­my doty­czą­ce więk­szej gru­py miesz­kań­ców?

Fun­da­cja Wol­no­ści zapra­sza do biu­ra bez­płat­nych porad praw­nych i inter­wen­cji w spra­wach doty­czą­cych pro­ble­mów i potrzeb miesz­kań­ców Lubli­na.

Zgłoś pro­blem doty­czą­cy:
– dzia­ła­nia urzę­dów,
– dostę­pu do usług publicz­nych,
– wydat­ko­wa­nia publicz­nych pie­nię­dzy,
– spraw waż­nych dla star­szych miesz­kań­ców.

Od kil­ku lat udzie­la­my porad oby­wa­tel­skich oraz podej­mu­je­my inter­wen­cje w spra­wach doty­czą­cych nie­pra­wi­dło­wo­ści w życiu publicz­nym. W zeszłym roku przy­ję­li­śmy 75 takich zgło­szeń.

Przyjdź, napisz lub zadzwoń!
W każ­dy ponie­dzia­łek w godz. 13–18 w naszym biu­rze przy ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A dyżu­ru­je rad­ca praw­ny.

Tele­fon: 533–363–538
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A (I pię­tro)
kontakt@fundacjawolności.org

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go. Czło­nek Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin w latach 2014–2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpi­sy