Skarżymy bezczynność Platformy Obywatelskiej

No Com­ments

W dniu 17 mar­ca 2018 roku zło­ży­li­śmy do biu­ra Regio­nu Lubel­skie­go par­tii Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska RP wnio­sek o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej w zakresie:

1. Wyni­ków badań, o któ­rych mowa w tekście:
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/zuk-szykuje-program-wyborczy-bedzie-gotowy-pod-koniec-kwietnia,n,1000215216.html
2. Umo­wy i doku­men­tów księ­go­wych potwier­dza­ją­cych zlecenie/wykonanie tego badania.
Wnio­sek skie­ro­wa­łem na adres mailo­wy biu­ra Regio­nu Lubel­skie­go par­tii, tj. lubelskie@platforma.org. Zazna­czy­łem, aby prze­słać infor­ma­cje w for­mie elektronicznej.

3 kwiet­nia 2018 r., tj. sie­dem­na­ście dni po zło­że­niu wnio­sku, otrzy­ma­li­śmy odpo­wiedź z Biu­ra Kra­jo­we­go par­tii (biuro@platforma.org) z krót­ką infor­ma­cją, że Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska RP nie zle­ca­ła badań, o któ­rych mowa w prze­sła­nym linku.

Dzień póź­niej na por­ta­lu dziennikwschodni.pl prze­czy­ta­łem wypo­wiedź posła i sekre­ta­rza par­tii w woje­wódz­twie lubel­skim Woj­cie­cha Wil­ka, któ­ry potwier­dził, że jego par­tia zle­ci­ła w/w bada­nia, mówiąc: „Bada­nia zosta­ły zle­co­ne przez Zarząd Regio­nu Lubel­skie­go PO. Ale jesz­cze nie zosta­ły sfi­nan­so­wa­ne, bo otrzy­ma­li­śmy dopie­ro cząst­ko­we wyniki”.

W związ­ku z tą wypo­wie­dzią ponow­nie zwró­ci­li­śmy się do par­tii Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska RP (tym razem do biu­ra kra­jo­we­go) z pyta­niem czy pod­trzy­mu­ją swo­ją odpo­wiedź, że par­tia nie zle­ca­ła tych badań. Wobec bra­ku odpo­wie­dzi, napi­sa­li­śmy raz jesz­cze, infor­mu­jąc, że zamie­rza­my zło­żyć zawia­do­mie­nie do pro­ku­ra­tu­ry. Dopie­ro po tym mailu otrzy­ma­li­śmy odpo­wiedź. Jest ona jed­nak dla nas nie zro­zu­mia­ła. Par­tia napi­sa­ła, że „bada­nia, o któ­rych mowa zosta­ły zle­co­ne przez Region Lubel­ski Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej RP, w ramach samo­dziel­no­ści finan­so­wej struk­tu­ry regio­nal­nej Plat­for­my i w ramach środ­ków pozo­sta­ją­cych w jej dys­po­zy­cji”.

Raz jesz­cze zapy­ta­li­śmy, dla­cze­go zatem biu­ro lubel­skie par­tii nie udo­stęp­ni­ło tych infor­ma­cji, tyl­ko prze­sła­ło wnio­sek do biu­ra kra­jo­we­go. Po kolej­nych dzie­się­ciu dniach otrzy­ma­li­śmy odpo­wiedź, iż „Biu­ro Kra­jo­we Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej RP jest jedy­nym pod­mio­tem upraw­nio­nym do udzie­la­nia odpo­wie­dzi w zakre­sie infor­ma­cji publicz­nej w imie­niu Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej RP”.

Naszym zda­niem nie jest to powód, dla któ­re­go moż­na twier­dzić że badań nie było lub ich nie udo­stęp­nić. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że doszło tu do zła­ma­nia pra­wa, dla­te­go skie­ro­wa­li­śmy skar­gę do sądu. W załącz­ni­ku prze­sy­łam jej treść oraz wydruk kore­spon­den­cji z biu­rem partii.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy