Koalicjanci przekonają Żuka do zwiększenia jawności w spółkach ?

No Com­ments

W mediach pojawiają się informacje o tym, że Krzysztof Żuk tworzy koalicję na wybory samorządowe i rozmawia o sprawach programowych z innymi ugrupowaniami. W związku z tym zwróciliśmy się do potencjalnych koalicjantów, aby poparli naszą petycję do Prezydenta w sprawie zwiększenia jawności w spółkach miejskich.

Spo­tka­li­śmy się z przed­sta­wi­cie­la­mi par­tii poli­tycz­nych: Nowo­cze­sna, SLD oraz PSL.

Treść pety­cji do Prezydenta:

Dążąc do reali­za­cji celu jakim jest trans­pa­rent­ność wydat­ków publicz­nych zwra­ca­my się z pety­cją (w inte­re­sie publicz­nym) o roz­sze­rze­nie zasad nad­zo­ru wła­ści­ciel­skie­go nad jed­no­oso­bo­wy­mi spół­ka­mi Mia­sta Lublin oraz spół­ka­mi z udzia­łem Mia­sta Lublin. Roz­sze­rze­nie to ma pole­gać na zmia­nie prze­pi­sów tak, aby naka­zy­wa­ły zarzą­dom tych spół­ek publi­ka­cji w swo­ich Biu­le­ty­nach Infor­ma­cji Publicz­nej poniż­szych dokumentów:
– budżet roczny,
– spra­woz­da­nie zarządu,
– spra­woz­da­nie rady nadzorczej,
– spra­woz­da­nie finan­so­we (rachu­nek zysków i strat, bilans i opi­nia z bada­nia bie­głe­go rewidenta),
– zesta­wie­nia doty­czą­ce kredytów/rozrachunków/zatrudnienia,
– rejestr zawie­ra­nych umów
– wyni­ki kon­tro­li i audytów
Wno­si­my rów­nież, aby spół­ki miej­skie suk­ce­syw­nie uzu­peł­ni­ły powyż­sze doku­men­ty za poprzed­nie lata.

Ujaw­nie­nie powyż­szych doku­men­tów, poprzez publi­ka­cję w Biu­le­ty­nach Infor­ma­cji Publicz­nej przy­czy­ni się do wzro­stu jaw­no­ści i przej­rzy­sto­ści funk­cjo­no­wa­nia spół­ek miej­skich co budu­je zaufa­nie miesz­kań­ców do samorządu.

Podob­ne roz­wią­za­nie, już kil­ka lat temu wpro­wa­dził Pre­zy­dent mia­sta Słupsk Robert Bie­droń. Dane finan­so­we spół­ek są powszech­nie dostęp­ne m.in. w Pozna­niu, Kra­ko­wie czy Białymstoku.”

Poni­żej pisma prze­ka­za­ne przez nas par­tiom poli­tycz­nym SLD, Nowo­cze­sna i PSL.

 

Poten­cjal­ni koali­cjan­ci Krzysz­to­fa Żuka w roz­mo­wach przy­zna­li, że popie­ra­ją pety­cję. Wie­rzy­my, że jeśli będą twar­do nego­cjo­wać, to Żuk będzie musiał się ugiąć i przy­stać na publi­ko­wa­nie infor­ma­cji finan­so­wych w spółkach.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy