Sami zrobimy rejestr umów spółek miejskich

No Com­ments

W dniu dzi­siej­szym Fun­da­cja Wol­no­ści wystą­pi­ła do wszyst­kich zna­nych nam spół­ek pra­wa han­dlo­we­go z więk­szo­ścio­wym kapi­ta­łem Gmi­ny Lublin (MPK, LPEC, MKK, MPWiK, MOSiR, SPR, Motor, TBS Nowy Dom, Kamie­ni­ce Mia­sta) o udo­stęp­nie­nie kopii wszyst­kich umów zawar­tych mię­dzy 1 a 7 stycz­nia 2014 roku.

W kolej­nych tygo­dniach zamie­rza­my wystę­po­wać o kopie kolej­nych umów. W ten spo­sób sami przy­go­tu­je­my rejestr umów zawie­ra­nych przez spół­ki miejskie.

Fun­da­cja Wol­no­ści na począt­ku roku wystą­pi­ła do spół­ek miej­skich z wnio­skiem o udo­stęp­nie­nie reje­strów umów. Wów­czas wszyst­kich spół­ki odpo­wie­dzia­ły, że nie pro­wa­dzą reje­strów a zwięk­sze­nie jaw­no­ści i moż­li­wość kon­tro­li oby­wa­tel­skiej ich finan­sów nie jest wystar­cza­ją­cym powo­dem do ich utwo­rze­nia (dla przy­kła­du odpo­wiedź ze spół­ki LPEC: http://www.fundacjawolnosci.org/wp-con­te­n­t/u­­plo­­a­d­s/2014/02/pismo-z-dnia-25.02.2014.pdf). Sko­ro spół­ki reje­strów nie mają, to sami je przy­go­tu­je­my na pod­sta­wie kopii umów.

Spół­ki pra­wa han­dlo­we­go, w któ­rych pozy­cję domi­nu­ją­cą w myśl prze­pi­sów o ochro­nie kon­ku­ren­cji i kon­su­men­ta ma gmi­na Lublin są pod­mio­tem zobo­wią­za­nym do udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nej. Potwier­dza to wyrok Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go w Lubli­nie z mar­ca 2014 r., w spra­wie skar­gi na bez­czyn­ność w zakre­sie nie­udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej zło­żo­nej przez Fun­da­cję Wol­no­ści na Miej­ską Kor­po­ra­cję Komu­ni­ka­cyj­ną w Lublinie.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy