Złożyliśmy prawie 330 wniosków

No Com­ments

Zakoń­czy­ła się pro­ce­du­ra skła­da­nia wnio­sków do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go Lubli­na. Miesz­kań­cy nie zawie­dli i zło­ży­li pra­wie 330 wniosków.

Dzię­ku­je­my miesz­kań­com, któ­rzy tak chęt­nie i licz­nie zło­ży­li wnio­ski do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go Lubli­na. Dzię­ku­je­my oso­bom, któ­re włą­czy­ły się w pro­ces i razem z nami współ­pra­co­wa­ły przy reali­za­cji Budże­tu: wolon­ta­riu­szom, pra­cow­ni­kom filii Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Lubli­nie oraz pra­cow­ni­kom Biur Obsłu­gi Mieszkańców.

Wnio­sków zło­żo­no pra­wie 330. Pomy­sły były rózne. Są wśród nich wie­lo­po­ko­le­nio­we pla­ce zabaw, wie­lo­funk­cyj­ne boiska spor­to­we, remon­ty chod­ni­ków i ulic, a tak­że zaję­cia dla mło­dych i seniorów.

W cią­gu naj­bliż­szych dwóch mie­się­cy wnio­ski pod­da­ne zosta­ną oce­nie, a następ­nie powsta­nie lista pro­jek­tów, któ­re pod­da­ne zosta­ną pod gło­so­swa­nie miesz­kań­ców.
Lista pro­jek­tów pozy­tyw­nie oce­nio­nych, wraz z krót­kim opi­sem, zamiesz­czo­na zosta­nie na naszej stro­nie oraz w punk­tach infor­ma­cyj­nych: Biu­rach Obsłu­gi Miesz­kań­ców oraz wybra­nych filiach Miej­skiej Biblio­te­ki Publicznej.

źró­dło: Urząd Mia­sta Lublin

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy