Znamy listę wszystkich zgłoszonych projektów

No Com­ments

Pre­zen­tu­je­my listę wszyst­kich zgło­szo­nych pro­jek­tów do budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. W sumie zgło­si­li­śmy 332 pro­jek­ty, w tym 69 dużych (od 0,5 do 1,5 mln zł) i 262 małe (do 0,5 mln zł). Wszyst­kie pro­jek­ty zosta­ną zwe­ry­fi­ko­wa­ne pod wzglę­dem for­ma­l­no-pra­w­nym przez odpo­wied­nich urzęd­ni­ków w ter­mi­nie do 29 sierpnia.

Jeden z pro­jek­tów małych (M‑6) został prze­nie­sio­ny do pro­jek­tów dużych, więc nume­ra­cja uwzględ­nia jeden „pusty” numer.

Gło­so­wa­nie odbę­dzie się na prze­ło­mie wrze­śnia i października.

 

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy